Elsa Mantere, blogi 10.4.2024

Ei keksitä pyörää uudestaan - kunnilla on jo hyvät verkostot nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

Elsa Mantere.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot ovat keskeinen osa kuntien nuorisopolitiikkaa. Nuorten hyvinvointiin liittyvissä ratkaisuissa ei siis tarvitse keksiä pyörää uudestaan, vaan voimme hyödyntää jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja. Nämä verkostot käsittelevät kaikkien kunnan nuorten elinoloja ja palveluita.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista säädetään nuorisolain (1285/2016) 9§ pykälässä ja ne ovat lähtökohtaisesti viranomaisverkostoja. Verkostojen tai ryhmien tehtävänä on toimia vuorovaikutuksessa nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Verkostossa ei käsitellä yksittäisen nuoren asioita, vaan sen fokus on laajempi.

Verkostojen tehtävät ovat lakisääteisiä. Niiden tulee koota tietoa nuorten elinoloista, yhteensovittaa nuorten palveluita ja edistää nuorisotoimintaa. 

Verkosto voi olla osa jotain muuta kunnassa olevaa verkostoa tai työryhmää, ja se voi olla myös useamman kunnan yhteinen. 

Ysipykälä-hankkeessa vahvistetaan nuorten ohjaus- ja palveluverkostoja

Nykyisellään verkostoista saadaan kuitenkin niiden potentiaaliin nähden niukasti hyötyjä tiedolla johtamiseen ja palveluiden koordinaatioon. 

Tilannetta pyritään ratkaisemaan Kuntaliiton Ysipykälä-hankkeessa. Hanke pyrkii vahvistamaan kuntien ohjaus- ja palveluverkostojen toimintaa sekä varmistamaan niiden tehtävien toteutuminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Tulevaisuudessa kuntien taloustilanne, ikäluokkien pieneneminen, alueellinen eriytyminen ja väestön keskittyminen kaupunkikeskuksiin asettavat haasteita lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle.

Verkostoja on hyödynnettävä rohkeasti

Verkostoilla on potentiaalia tuoda merkittäviä hyötyjä. Ne tarjoavat kokonaiskäsityksen kunnassa järjestettävistä nuorten palveluista ja niiden saatavuudesta. Lisäksi verkostot tarjoavat ajankohtaista tietoa nuorten tilanteesta eri toimialoilla, mitä voi hyödyntää päätöksenteon tukena.

Verkostot ovatkin erinomainen tapa toteuttaa kunnan nuorisopolitiikkaa, parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä edistää nuorten hyvinvointia kunnissa. Niitä on kuitenkin hyödynnettävä aktiivisesti ja rohkeasti kunnissa.

Erityisasiantuntija

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Keltaiset viivat
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme