Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Laki saatavien perinnästä (513/99), tuli voimaan 1.9.1999. Kuluttajavirasto on antanut periaateohjeiston, joka sisältää ohjeet hyvän perintätavan periaatteista. ​Perintälain 4 §:n säännöksen mukaan perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista menettelyä. Säännöksessä on erikseen mainittu

Yleiskirje 17/80/2000, 15.6.2000, V. Valpasvuo/eg Laki maa-aineslain muuttamisesta (495/2000) on annettu 26.5.2000 ja muutos tulee voimaan 15.6.2000. Muutoksessa tehtiin maa-aineslakiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) johtuvat tarkistukset. Vanhan rakennuslain (370/1958) 6 a §:n mukainen

Ympäristönsuojelulaki ja siihen liittyvät lainmuutokset sekä ympäristönsuojeluasetus ja eräät asetusmuutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2000. Muutoksia on tehty erityisesti vesi-, jäte-, naapuruus-suhde- ja terveydensuojelulakiin. Ilmansuojelu-, meluntorjunta- ja ympäristölupamenettelylaki sekä

​30.12.1999 vahvistettiin muutoksia kansaneläkelakiin, eräisiin muihin eläkelakeihin sekä tapaturmavakuutuslakiin. Kansaneläkelain 43 §:n nojalla laitos- ja perhehoidossa olevan asiakkaan eläke on voitu maksaa hoidon ajalta siitä perittävien maksujen korvaamista varten kunnalliselle lautakunnalle

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaali- ja terveyden-huollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Laki on vahvistettu 23.12.1999. Tällä lailla muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3. päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 a §:n 1 ja 8 momentti, sellaisina kuin ne