Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sanna Marinin hallituksen finanssipolitiikan linja kasvattaa julkisia menoja Koronapandemian aikana Sanna Marinin hallitus on tukenut talouden kokonaiskysyntää ja ehkäissyt rajoitustoimien negatiivisia vaikutuksia useilla eri tavoilla. Tuet kunnille, yrityksille ja kotitalouksille, julkisen talouden

Sanna Marinin hallituksen finanssipolitiikan linja kasvattaa julkisia menoja Koronapandemian aikana Sanna Marinin hallitus on tukenut talouden kokonaiskysyntää ja ehkäissyt rajoitustoimien negatiivisia vaikutuksia useilla eri tavoilla. Tuet kunnille, yrityksille ja kotitalouksille, julkisen talouden

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa Taiteen edistämiskeskuksesta ja sen yhteydessä olevista luottamuselimistä tehdystä arvioinnista ja siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua arvioinnista. Lausuntopyynnössä pyydetään vastaamaan erityisesti

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ympäristövaliokunnalle. Direktiiviin tavoitteet puhtaiden ajoneuvojen lisäämisestä julkisissa hankinnoissa ovat kannatettavia. Direktiivin ja lakiesityksen vaatimukset ovat kuitenkin hankintayksiköille tiukat Suomen olosuhteisiin ja haastavia

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta liikennejaostolle. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12) on tärkeä edistysaskel Suomessa. Selonteko muodostaa kokonaisuutena hyvän pohjan asian jatkokehittämiselle. Selonteko on varsin yleisellä strategisella tasolla

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi tartuntatautilain 58 d §:ssä lähikontaktin määritelmää sekä jatkamaan tartuntatautilain voimassa olevien covid-19 epidemiaan liittyvien väliaikaisten säädösten voimassaoloa 31.12.2021 saakka. Tartuntatautilain 58 d § muuttaminen Kuntaliiton

Kuntaliitto pitää Opetushallituksen laatimia eri koulutusmuotojen ja varhaiskasvatuksen ohjeistusta katsomuskasvatuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä toimintaa selkiyttävänä ja hyvänä. Yksityiskohtaisemmat

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavat huomiot. Kuntaliitto pitää kannatettavana voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Ennakollisen tunnustamisen liittyvän 30 päivän varoaikasäännöksen poistaminen on perusteltu muutos. Tämä muutos muuttaa

1. Yleistä Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitosta asiantuntijaa kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoa valiokunnan 5.5.2021 pidettävään kokoukseen, jossa käsitellään otsikkokohdassa mainittua hallituksen esitystä. Kuulemisen aiheena ovat hallituksen esitykseen

Julkisen hallintotehtävän, riittävän oman palvelutuotannon ja yksityisen palvelutuotannon sääntely muodostavat esityksessä vaikeasti avautuvan kokonaisuuden, johon liittyy oikeudellisesti ja käytännön kannalta haasteellinen sääntely hankintasopimusten pätemättömyydestä. Esitettyä mallia sosiaali- ja