Kulttuuri ja kirjasto

Kunnalliset kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kuntien tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa ja ylläpitää yleisiä kirjastoja, jotka ovat kuntalaisten tärkeitä peruspalveluja. Kunnat voivat myös ylläpitää teattereita, orkestereita ja museoita sekä järjestää taiteen perusopetusta. Kunnat ovat tärkeitä alueensa kulttuuritoiminnan koordinaattoreita, verkostojen rakentajia ja alustoja. Palvelut järjestetään itse, yhteistöissä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin kuten olemalla mukana kulttuuritoimintaa tuottavissa säätiöissä, järjestöissä tai yhdistyksissä.

Päivitämme tätä sivua parhaillaan. Kulttuuri- ja kirjastopalveluihin liittyvissä kysymyksissä palvelee Johanna Selkee.

Avaa kaikki

Kulttuurin kuntatietohanke KULTTI

Kuntaliitto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 19.11.2020 valtakunnallisen kehittämistehtävän, jolla edistetään kuntien kulttuuritoimintaa kuvaavan tiedon kehittämistä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) mukaisesti.  

Kuntien rooli ja merkitys kulttuurin ylläpitäjänä, kehittäjä ja järjestäjänä on merkittävä, mutta se jää kansallisessa tietotuotannossa edelleen tunnistamatta. Vertailukelpoista kuntakohtaista tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta ei ole helposti saatavilla. Kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tarvitaan jatkuvaa ja päivittyvää tietoa kulttuuritoiminnan tilasta kunnissa. Tiedolla johtaminen korostuu sekä kuntien kulttuuritoiminnassa että valtakunnallisesti. Kansallisen kulttuuripolitiikan ohella media, päättäjät, viranhaltijat ja käyttäjät tarvitsevat tietoa kuntien kulttuurin resursseista ja palvelutarjonnasta. Toiminta ja panostukset tulee saada näkyville, jotta kehitystä voidaan arvioida.    

Hankkeen tavoitteet 

Kulttuurin kuntatietohankkeessa (KULTTI) kehitetään yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja, joka sisältää kuntien käyttöön avoimesti ja vapaasti kuntien kulttuurin talous- ja toimintatietoja.  

KULTTI-hankkeen tavoitteena on  

1)  vahvistaa tiedontuotantoa ja tietopohjaa  

2)  lisätä tietojohtamista ja strategista osaamista kansallisesti ja kunnissa  

3)  edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä.  

Yhteistyötahot  

Tietoperustaa kehitetään Kuntaliiton ja Cuporen konsortioyhteistyöllä yhdessä kuntakentän kanssa. Kuntaliitto koordinoi hanketta ja vastaa hankkeen työryhmistä ja hankehallinnosta sekä vastaa digitaalisen alustan kehittämisestä. Cupore vastaa hankkeessa tiedon asiantuntijatehtävistä, jotka liittyvät tiedon kartoitukseen, tietosisältöjen määrittelyyn ja tiedonkeruupilotin tulosten raportointiin.   

Kunnat ovat keskeinen sidosryhmä hankkeen toteuttamisessa. Kuntien edustajia kutsutaan hankkeen ohjausryhmään ja työryhmiin. Hankkeen muita keskeisiä sidosryhmiä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, Taiteen edistämiskeskus sekä Espoon kaupungin koordinoima valtakunnallinen kehittämistehtävä Kulttuuria yhteistuumin.  

Hankkeen ohjausryhmään on kutsuttu edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Tilastokeskuksesta, Taiteen edistämiskeskuksesta, Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävästä (Espoo), Helsingin kaupungilta, Kokkolan kaupungilta sekä Savitaipaleen kunnasta. Ohjausryhmään kuuluu myös Kuntaliitto ja Cupore.  

Aikataulu  

KULTTI-hanke jakautuu neljään vaiheeseen:  

  1. Suunnittelu ja käynnistys (01−06/2021) -vaiheessa nimetään hankkeen ohjausryhmä ja kutsutaan kuntia hankkeen tukena toimivaan kuntaverkostoon.  

  1. Tietosisältöjen kartoitus ja määrittely (07/2021−07/2022) -vaiheessa kartoitetaan kuntien kulttuuritoimintaa koskevat keskeiset tietotarpeet ja laaditaan suunnitelma kuntatiedon kokonaisuudesta sekä kilpailutetaan järjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaava järjestelmätoimittaja.  

  1. Pilotointi (08/2022−05/2023) -vaiheessa toteutetaan sähköisen alustan ensimmäinen versio, johon kunnat syöttävät tietojaan. Pilotissa testataan alustalla olevan sähköisen tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmän toimivuutta.  

  1. Tulokset ja arviointi (06−12/2023) vaiheessa arvioidaan pilotin toimivuus ja laaditaan kuvaus toimintamalliksi, jolla tietoperustaa voidaan jatkossa ylläpitää. Hankkeen tuloksia esitellään loppuseminaarissa.  

Lue lisää:

Kuntaliitossa kehitetään kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotantoa

Cupore.fi

Tiina Pohjanen

Projektipäällikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2214, +358 50 562 5870
Vastuualueet
  • Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -projekti
  • Kulttuurin kuntatietohanke - kuntien kulttuuritoiminnan tietoperusta