Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Lausunto ja yleiset kommentit demokratiapolitiikan tilasta, suunnasta ja seurannasta Kuntaliitto toteaa, että on erittäin kannatettavaa kiinnittää huomiota suomalaisen demokratian toimivuuteen. Yhdymme periaatepäätösluonnoksessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan demokratiaa, päätöksentekoa ja

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettua lakia. Laissa määriteltäisiin vähimmäisvelvoitteet, joita hyvinvointialueiden tulee noudattaa. Hyvinvointialueiden velvoitetasot olisi porrastettu kolmeen eri luokkaan

Kuntaliiton lausunto annettu lausuntopalvelussa vaaditussa muodossa. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Lakiin esitetään lisättäväksi säännös

Yleiset huomiot Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua. Kuntaliitto antaa lausuntonsa sekä sisäministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön ehdotuksiin, joista hallituksen esitys tulee koostumaan. Kuntaliitto katsoo, että ehdotettu lakimuutos on välttämätön, koska se mahdollistaa palveluiden

Sosiaali ja terveysministeriö pyytää Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, työntekijän eläkelain, yrittäjän eläkelain, maatalousyrittäjän eläkelain

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla ehdotetaan muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toissijaisesta käsittelystä annettuun lakiin. Tietoturvallinen käyttöympäristö Suomen kannalta on tärkeää olla mukana