Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntien ja kuntayhtymien kuluvaa vuotta ovat leimanneet paitsi epävarmuus liittyen talouskehitykseen ja uuden hallitusohjelman kuntapäätöksiin niin myös väestön ikääntymiseen liittyvien palvelutarpeiden voimakas kasvu, korjausvelka, epävarmuus ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta, yhdenvertaiset

Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriö pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (jäljempänä myös JTYP-laki) ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (jäljempänä myös TYP-laki) 9 §:n

3.1 Vapaan sivistystyön vapaus Kommenttinne vapaan sivistystyön vapautta käsittelevään lukuun Kuntaliitto pitää työryhmän esitystä kannatettavana. Vapaaehtoisuus sekä ylläpitäjälle että myös vielä opiskelijalle on hyvä lähtökohta vapaan sivistystyön koulutuksessa. 3.2 Koulutuksiin osallistuvien

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tilastolakiin tietosuojalainsäädännön voimaantulon edellyttämiä muutoksia sekä terminologisia ja teknisiä korjauksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi säännökset Tilastokeskuksen ylläpitämän yritys- ja toimipaikkarekisteriin lisättävistä neljästä uudesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvauksesta. Kuntaliiton mielestä on hyvä, että Oikeuministeriö on mahdollistanut lausunnonannon arviointiprosessin työstövaiheessa. Näin ensi kertaa tehtävästä lasten osallistumisoikeuksien toteutumisen arvioinnista

1. Ehdotan, että valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen (mom. 29.10.30) taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen lisätään 137 000 tuntia (yht.1 807 500 tuntia) ja jako musiikin ja muiden taiteenalojen välillä poistetaan. Kuntaliitto puoltaa taiteen perusopetuksen