Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi tartuntatautilain 58 d §:ssä lähikontaktin määritelmää sekä jatkamaan tartuntatautilain voimassa olevien covid-19 epidemiaan liittyvien väliaikaisten säädösten voimassaoloa 31.12.2021 saakka. Tartuntatautilain 58 d § muuttaminen Kuntaliiton

Kuntaliitto pitää Opetushallituksen laatimia eri koulutusmuotojen ja varhaiskasvatuksen ohjeistusta katsomuskasvatuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä toimintaa selkiyttävänä ja hyvänä. Yksityiskohtaisemmat

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavat huomiot. Kuntaliitto pitää kannatettavana voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Ennakollisen tunnustamisen liittyvän 30 päivän varoaikasäännöksen poistaminen on perusteltu muutos. Tämä muutos muuttaa

1. Yleistä Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitosta asiantuntijaa kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoa valiokunnan 5.5.2021 pidettävään kokoukseen, jossa käsitellään otsikkokohdassa mainittua hallituksen esitystä. Kuulemisen aiheena ovat hallituksen esitykseen

Julkisen hallintotehtävän, riittävän oman palvelutuotannon ja yksityisen palvelutuotannon sääntely muodostavat esityksessä vaikeasti avautuvan kokonaisuuden, johon liittyy oikeudellisesti ja käytännön kannalta haasteellinen sääntely hankintasopimusten pätemättömyydestä. Esitettyä mallia sosiaali- ja

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12) on tärkeä edistysaskel Suomessa. Selonteko muodostaa kokonaisuutena hyvän pohjan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun jatkokehittämiselle

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi tartuntatautilain 58 d §:ssä lähikontaktin määritelmää sekä jatkamaan tartuntatautilain voimassa olevien covid-19 epidemiaan liittyvien väliaikaisten säädösten voimassaoloa 31.12.2021 saakka. Tartuntatautilain 58 d § muuttaminen Kuntaliiton

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Kuntaliitto on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä syyslukukauden 2020 että kevätlukukauden 2021 osalta. Lisäksi Kuntaliitto on ollut aiheesta kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida Valtioneuvoston selontekoa kuntien ja kaupunkien näkökulmasta. Lausunnossamme otamme kantaa kuntien toiminnan näkökulmasta kestävän kehityksen tavoitteiden yhtäaikaisen edistämiseen. Yleiset kommentit Kuntaliitto pitää tärkeänä, että selonteossa on

Yleiset selontekoa koskevat kommentit Selonteon näkökulma pitkälle tulevaisuuteen ja kohti 2040-lukua on kannatettava ja tärkeä. Toimintaympäristön muutokseen liittyvät haasteet on tunnistettu eikä Kuntaliitolla ei ole huomauttamista esitettyyn tilannekuvaan. Visio perustuu vahvasti sivistyksen ja

Yleistä Hallituksen esityksellä ehdotettaisiin tehtäväksi eri ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöön hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan

1. Yleistä Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta kommentteja varsinaisen valiokuntakuulemisen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin. Näitä kysymyksiä ei ole osoitettu yksilöidysti Kuntaliitolle vaan kaikille valiokuntakuulemisessa läsnä olleille asiantuntijoille. Moni