Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta siten, että Vaasan sairaanhoitopiiri velvoitettaisiin järjestämään laaja ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä ja samalla Etelä-Pohjanmaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut luonnosta hallituksen esitykseksi, joka koskee julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa lakia (hankintalaki) sekä eräitä siihen liittyviä lakeja. Esityksen tavoitteena on ministeriön mukaan muuttaa hankintalakia siten, että

Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat neuvotelleet kuntien ja Kopiosto ry:n välisen radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan suositussopimuksen mukaisten korvausperusteiden tarkistamisesta. 14.6.2019 päivätyn neuvottelumuistion mukaan korvaukset vuonna 2020 pysyvät ennallaan vuoden

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Sosiaali- ja terveysalan valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen. Esityksen tarkoituksena on saavuttaa

Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntayhtymien hallituksille Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Kaikkien kasvojen kunta -opas on kunnan viranhaltijoille ja

Kuntasektori suhtautuu tehtyyn mietintöön kriittisesti. Kunnat arvioivat, että tehtyjen lainsäädännön tarkistusehdotusten negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten palveluihin sekä elinkustannuksiin ovat merkittävät ja pysyvät. Esitetyt lainsäädännön muutokset vaikeuttaisivat

Ehdotuksessa esitetään, että asetuksella säädettäisiin koulujakelutuesta lukukausien sijaan lukuvuosikohtaisesti eli asetus koskisi lukuvuotta 2019-2019. Lisäksi asetusehtouksella laajennettaisiin hedelmä- ja vihannestuotteita koskevan kohderyhmää kattamaan myös päiväkodeissa ja esiopetuksessa

Kuntaliitto pitää tärkeänä sitä, että lainsäädännön päivittämiseen on ryhdytty ja että säädösvalmistelun pohjaksi koottiin laajapohjaisen ohjausryhmän näkemys. Kuntaliitolla on ollut edustaja ohjausryhmässä. Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu raporttiluonnoksesta seuraavaa: Korvauksen