Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2019. Maksuasetuksen tekstiin ei esitetä muutoksia ja myös nykyisten

Asiantuntijalausunto asetus muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehityksestä Euroopan unionissa - vaikutukset Suomessa Viite: LVM071:00/2018, LVM/1731/03/2018 Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tietojen vapaan liikkuvuuden kehityksestä Euroopan unionissa ja mitä vaikutuksia

Rahoitusperiaatteen toteutuminen maakunnassa Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan pitävänsä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa maakuntien rahoituksen korottamista koskevaa erityissääntelyä yhä perustuslain kannalta ongelmallisena. Perustuslakivaliokunnan mukaan rahoituksen korottamista

Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina 27.4.2019. Päivä on järjestyksessään 33. valtakunnallinen tilaisuus. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan järjestää Kuopion kaupunki lauantaina 27.4.2019. Pääjuhlan teemana on: On aika muistaa. Kuntien ja kuntayhtymien tilaisuudet

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sivistysvaliokunnalle ko. valtioneuvoston selonteosta. Selonteko on jäsennelty asiallisesti sekä monipuolisesti tietopolitiikkaa tarkasteleva ja on pääosin kannatettava. Selontekoa on selkeytetty lausuntokierroksen jälkeen ja selonteossa on nyt otettu

Kuntaliitto pitää valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua erittäin tärkeänä liikennepoliittisena askeleena Suomessa. Kaupunkien ja kuntien odotuksena on, että suunnitelmalla ja siihen sisältyvällä toimenpide- ja rahoitusohjelmalla voidaan lisätä kaivattua pitkäjänteisyyttä

HE 266/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37§:n muuttamisesta Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä 266/2018 vp. Esityskokonaisuuteen liittyen Kuntaliitto