Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Yleiset selontekoa koskevat kommentit Selonteon näkökulma pitkälle tulevaisuuteen ja kohti 2040-lukua on kannatettava ja tärkeä. Toimintaympäristön muutokseen liittyvät haasteet on tunnistettu eikä Kuntaliitolla ei ole huomauttamista esitettyyn tilannekuvaan. Visio perustuu vahvasti sivistyksen ja

Yleistä Hallituksen esityksellä ehdotettaisiin tehtäväksi eri ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöön hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan

1. Yleistä Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta kommentteja varsinaisen valiokuntakuulemisen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin. Näitä kysymyksiä ei ole osoitettu yksilöidysti Kuntaliitolle vaan kaikille valiokuntakuulemisessa läsnä olleille asiantuntijoille. Moni

Yleiset kommentit uudistuksesta ja esitysluonnokseen sisältyvistä ehdotuksista Esityksen mukaan ehdotetaan uudistettavaksi sairausvakuutuslain mukainen vanhempainpäivärahajärjestelmä kokonaan. Muutoksesta johtuen ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin, työsopimuslakiin ja varhaiskasvatuslakiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa Kotoutumisen sanasto -luonnoksesta. Sanastotyön kohteena on kotoutumislakiin (laki kotoutumisen edistämisestä) liittyvien keskeisten käsitteiden tunnistaminen. Sanaston on tarkoitus valmistua kevään 2021 aikana. Lausuntopyynnön mukaan

Yleiset huomiot esitysluonnoksesta Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena kansallisen tason jatkuvan oppimisen kokonaistarkastelua ja osaamisen kehittämisen tiivistä kytkemistä työllisyyteen. Kuntaliitto

1. Yleistä Kuntaliitto kannattaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita. Hallituksen esityksessä on uudistukselle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta kuitenkin edelleen useita ongelmia. Alueiden ja kuntien erilaisuuden huomiointi on puutteellista eikä uudistuksen perusratkaisu turvaa

Kiitän mahdollisuudesta lausua hyvinvointialueiden perustamista koskevasta lainsäädännöstä ja siihen liittyen maakuntaverosta mahdollisena hyvinvointialueiden rahoitusmuotona. Totean alkuun, että olin jäsenenä maakuntaverokomiteassa, joka julkisti mietintönsä 11.3.2021, ja yhdyn sen johtopäätöksiin

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Kuntaliitto katsoo tärkeäksi, että laadittaessa toimintapolitiikkaa käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon osalta erityisesti kohdassa ”väestön ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen ionisoivan säteilyn

Sosiaali ja terveysvaliokunta pyytää lausuntoa asetuksesta koskien kunnan/kuntayhtymän oikeutta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja. Asetusta sovellettaisiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin alueella ja se koskisi hoitoon pääsyä