Lausunto ympäristövaliokunnalle 27.11.2018, dnro 864/03/2018, Pirkka-Petri Lebedeff

Lausunto esityksestä laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölain muuttamista rakennuksen purkamisen ja uudisrakentamisen helpottamiseksi. Tavoitteena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa purkavaa uudisrakentamista koskevissa asioissa kuitenkin niin, että osakkaiden asuminen ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet turvataan.

Valmistelusta

Lakiuudistuksen valmistelutyöhön on osallistunut monipuolinen asiantuntemus sekä kattavasti eri sidosryhmät. Kuntien kannalta on erittäin hyvä, että suurimmat kaupungit ja Kuntaliitto on voinut osallistua valmistelutyöhön mietintövaiheessa muun muassa seurantaryhmän kautta.

Lainvalmistelun tuottama mietintö ja lainvalmisteluun liittyneet lausuntokierrokset kattavat eri alojen asiantuntemuksen laajasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Kuntaliitto pitää hallituksen esitystä hyvin valmisteltuna, kokonaisuudessaan onnistuneena ja erittäin tarpeellisena.

Kaupungistuminen edellyttää uusia toimintamahdollisuuksia

Nopea kaupungistuminen lisää kerrostaloasuntotuotantoa suurimmilla kaupunkiseuduilla tiivistäen samalla kaupunkien yhdyskuntarakennetta. Asuinkerrostalojen korjausrakentamisen suurin tarve keskittyy samoille alueille. Purkavan uudisrakentamisen lisärakentamispotentiaali keskittyy siten näille suurimmille kaupunkiseuduille.

Hallituksen esitystä edeltävään mietintöön on koottu suurimpien kaupunkien omat havainnot purkavan uudisrakentamisen käytöstä ja arviot lähitulevaisuudesta maankäytön ja erityisesti täydennysrakentamisen näkökulmasta. Kaupungit esittävät maltillisia arvioita purkavasta lisärakentamisesta. Lisäksi kaupungit kuvaavat toimintatapojaan, joiden avulla helpotetaan ja kannustetaan asunto-osakeyhtiöitä käyttämään purkavaa uudisrakentamista yhtenä vaihtoehtona peruskorjausten suunnittelussa.

Kuntaliiton mielestä lainvalmistelussa on tunnistettu oikealla tavalla nykytila ja sen kehittämismahdollisuudet.

Uudistus luo edellytykset kehittää purkavaa uudisrakentamista

Kuntaliitto katsoo, että lakiesityksen keskeiset ehdotukset kehittävät AOY-lakia oikeista lähtökohdista oikeaan suuntaan. Purkavan uudisrakentamisen vaihtoehdot (osittain purkava, kokonaan purkava, yhtiön selvitystila ja varallisuuden luovuttaminen) ryhmittää vaihtoehtoiset tarpeet kolmeen malliin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen tärkeää

AOY-lain perustana on vahva yhdenvertaisuuden periaate, mikä on välttämätön peruslähtökohta myös sääntelyn muuttamisessa. Osakkaiden oikeusasema tulee asianmukaisesti turvata kaikissa purkavan uudisrakentamisen vaihtoehtoisissa hankkeissa.

Kuntaliitto katsoo, että yhdenvertaisuuden takaamiseksi hallituksen esitys on huolellisesti ja kattavasti laadittu, eikä liitolla ole huomauttamista säännösehdotuksiin eikä niiden yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Seuranta ja jatkokehittäminen tärkeää

Kuntaliitto katsoo, että lakiuudistuksen vaikutuksia on tärkeä seurata lakiuudistuksen tultua voimaan.

Purkavan lisärakentamisen hankkeet ovat erittäin vaativia asunto-osakeyhtiöille edellyttäen monipuolista ymmärrystä ja osaamista. Asukkailta hankkeet edellyttävät pitkänkin väliaikaisen asumisen järjestämistä.

Purkavan uudistamisrakentamisen kehitystyötä ja vakiintumista tukemaan on syytä muodostaa erillinen ohjelma, jossa julkisen vallan sekä markkina- ja järjestökentän toimijoiden yhteistyötä voidaan edelleen kehittää syntyvien tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Taloudellisten kannusteiden kehittämiseksi yhteistyötä erityisesti suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion kesken on niin ikään syytä jatkaa. Toimintatapoja ja taloudellisia kannustimia tulee kehittää tavalla, joka helpottaa hankkeiden käynnistymistä ja legitimoi purkavan uudisrakentamisen yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaus- ja saneeraustilanteessa.

Kuntaliitto katsoo, että tulevan hallitusohjelman asuntopoliittisessa ohjelmaosuudessa tulee huomioida kannusteet purkavan uudisrakentamisen edistämiselle.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pirkka-Petri Lebedeff
johtava lakimies

Laura Hassi
asumisen asiantuntija

 

 

Muualla verkossa
HE 210/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_210+2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tags
Laura Hassi

Etunimi
Laura
Sukunimi
Hassi
Asiantuntija, asuntoasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2264
Kännykkä
+358 50 562 7665
Vastuualueet
 • kuntien asumisen kehittäminen
 • kuntien palvelu asuntoasioissa
 • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Pirkka-Petri Lebedeff

Etunimi
Pirkka-Petri
Sukunimi
Lebedeff
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2773
Kännykkä
+358 500 482 016
Vastuualueet
 • kuntakonserni ja sen ohjaus
 • kunnat ja markkinat
 • kilpailuneutraliteetti
 • yhtiöoikeus
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • konkurssioikeus
 • oikeudenkäynteihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet