Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 19.11.2020 (1029/03/2020) Mari Sjöström, MInna Antila, MInna Lindberg

HE (218/2020) laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Kuntaliitto on antanut laajemman lausunnon 27.10.2020 hallituksen esitysluonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka liitetään tiedoksi (https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2020/he-luonnos-laeiksi-perusopetuslain-ja-helsingin-eurooppalaisesta-koulusta-annetun).

Kuntaliitto toteaa, että tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämistä pyritään rajoittamaan tartuntatautilain mukaisin toimenpitein. Koska kunnan velvollisuus järjestää opetusta on koulusidonnaista, vaikuttaa tartuntatautiviranomaisen päätös välittömästi opetuksen järjestämiseen ja vaikeuttaa sen toteuttamista. Tällöin on välttämätöntä, että perusopetuslakiin sisältyvät säännökset mahdollisuudesta poiketa perusopetuslain mukaisista opetusjärjestelyistä.

Kuntaliitto toteaa, että väliaikaista sääntelyä (20 a §) valmisteltaessa syyslukukaudelle 2020 oletettiin, että koronavirusepidemian leviämistä hillitään kouluissa edelleen tartuntatautiviranomaisen tartuntatautilain 58 §:n mukaisin päätöksin, jolloin olisi voitua siirtyä 20 §:ssä säädettyihin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Syksyn osalta tiedonkeruun perusteella saatu vaikutelma on, että tartuntatautiviranomaiset olisivat tehneet ennen kaikkea oppilaille tartuntatautilain 60 § mukaisia karanteenipäätöksiä, jolloin perusopetuslain 20 a §:n poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä ei sovelleta lainkaan. Kuntien kannalta tämä on tarkoittanut sitä, että opetuksen järjestäjät ovat yhden poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskevan päätöksen sijaan joutuneet tekemään lukuisia oppilaskohtaisia päätöksiä siirtymisestä erityisiin opetusjärjestelyihin. Näitä päätöksiä on jouduttu tekemään myös niiden oppilaiden osalta, joihin ei poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä voida soveltaa 20 a §:n 4 momentin mukaisesti.  

Tartuntatautilain 58 §:n mukaiseen päätökseen sidottujen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen lisäksi väliaikaisen 20 a §:n 5 mom. säädetään siitä, että tartuntatautilain nojalla karanteeniin (60 §), eritykseen (63 §) tai koulusta poissaolevaksi määrätyn (57 §) oppilaan opetus voidaan järjestää perusopetuslain 18.1 §:n 3 kohdan mukaisesti erityisin opetusjärjestelyin. Kuntaliitto toteaa, että kunnille ja opetuksen järjestäjille lausuttavana oleva väliaikainen sääntely (20 a §), jossa perusopetuslain soveltaminen on sidottu tiettyihin tartuntatautiviranomaisen päätöksiin, on aivan uutta. Jotta sääntelyn soveltaminen olisi kunnille ja opetuksen järjestäjille mahdollisimman selkeää ja helppoa, Kuntaliitto esittää, että 20 a §:n 5 mom. eriytettäisiin perusopetuslaissa omaksi (esim. 20 b §) pykäläksi.

Kuntaliitto on alusta asti suhtautunut varauksella perusopetuslain 18 §:n soveltamiseen tartuntatautilain 57, 60 ja 63 §:n mukaisissa tilanteissa. Pykälän soveltaminen ei anna mahdollisuutta poiketa oppilaan perusopetuslain mukaisista etuuksista, oikeuksista ja palveluista. Perusopetuslain 18 § on poikkeussäännös, jonka laajennetun soveltamisen oikeutusta ja vaikutuksia koronavirusepidemian aikana ei ole riittävästi arvioitu.

Kuntaliitto esittää arvioitavaksi, että tartuntatautilain 57, 60 ja 63 §:n mukaisen päätöksen saaneen oppilaan opetusjärjestelyitä ei jatkossa sidottaisi perusopetuslain 18 §:ssä säädettyihin erityisiin opetusjärjestelyihin. Tartuntatautilain mukaisten päätösten omaavien oppilaiden opetuksen järjestäminen perusopetuslain 18 §:n mukaisina erityisinä opetusjärjestelyinä aiheuttaa opetuksen järjestäjille kohtuutonta hallinnollista taakkaa, koska jokaiselle oppilaalle tulee tehdä erillinen muutoksenhakukelpoinen hallinnollinen päätös. Tosiasiallinen tilanne on se, että tartuntatautiviranomaisten päätöksiä ei voi etukäteen ajallisesti eikä myöskään määrällisesti tietää. Päätökset on voitu tehdä usealle koulun oppilaalle samanaikaisesti. Perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös on mahdotonta tehdä viiveettä tartuntatautiviranomaisen päätöksen jälkeen. Lisäksi jos oppilaan huoltaja ei ole tehnyt esitystä erityisistä opetusjärjestelyistä, tulee opetuksen järjestäjän ennen päätöksentekoa varata huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Koska tahtotila on, että tartuntatautiviranomaisen 57, 60 tai 63 §:n mukaisen päätöksen saaneiden perusopetuksen oppilaiden opetus ei tilanteessa keskeydy, Kuntaliitto esittää, että 18 §:ssä säädettyjen erityisten opetusjärjestelyiden soveltamisen sijaan, perusopetuslaissa säädettäisiin riittävän selkeästi siitä, miten tartuntatautilain 57, 60 tai 63 §:n mukaisen päätöksen saaneen oppilaan osallistuminen opetukseen näissä tilanteissa järjestetään. Näissä tilanteissa perusopetuslaissa säädettäisiin erikseen oppilaan mahdollisuudesta osallistua opetukseen ja opetuksen järjestäjän opetuksen antamisesta. Sääntelyn tavoitteena olisi turvata ja estää oppilaan jääminen jälkeen vuosiluokkansa tai opetusryhmänsä edistymisestä. Tällä voidaan myös keventää hallinollista taakkaa.

Kuntaliiton esittää käytössä olevan tiedon ja kuntien kokemusten perusteella, että lainsäätäjä arvioi, voitaisiinko lähteä siitä, että jos tartuntatautilain 57, 60 tai 63 §:n mukaisen päätöksen saaneen oppilaan opetuksen antamisesta ja opetukseen osallistumisesta säädettäisiin suoraan perusopetuslaissa riittävän selkeällä tavalla, tällöin kyse olisi ns. tosiasiallisesta hallintotoiminnasta eikä opetuksen järjestäjän tarvitsisi enää tehdä erillistä yksilöpäätöstä. 

Kuntaliitto tunnistaa, että tilanteessa, jossa oppilas ei tartuntatautiviranomaisen päätöksen (57, 60, 63 §) vuoksi voi käydä koulua ja osallistua opetukseen, myöskään perusopetuslain mukaiset etuudet, palvelut ja oikeudet eivät voi toteutua eikä niitä voida järjestää täysimääräisesti. On välttämätöntä, että perusopetuslaissa säädetään näissä tilanteissa kaikilta osin oppilaan oikeuksista ja opetuksen järjestäjän velvollisuuksista erikseen kuten etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksesta. Oppilaiden hyvinvoinnin kannalta on tarkoituksenmukaista, että etäyhteyksiä hyödyntävän opetukseen osallistumisen lisäksi säädettäisiin oikeudesta ateriaan perusopetuslain nojalla.  

Kuntaliitto kiinnittää huomiota 20 a §:n 3 mom. osalta seuraavaan  

Esityksen mukaan perusopetuslain 20 a §:ssä säädetään sekä poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä että erityisten opetusjärjestelyiden käytöstä.

Väliaikaisen 20 a §:n 3 momentin mukaan “opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitettua oppimisen tukea sekä 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria.” 

Kuntaliitto toteaa, että kunnille ja opetuksen järjestäjille on 20 a §:n perusteella epäselvää, missä tilanteessa kunta voi em. oppimisen tukea ja 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia järjestää vain sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista. Kunnat pohtivat, sovelletaanko 20 a §:n 3 mom. vain siinä 20 a §:n 1 mom. tilanteessa, jossa koulun tilat ovat tartuntatautilain 58 §:n nojalla suljettu ja opetuksen järjestäjä on päättänyt perusopetuslain 20 a §:n mukaisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen käyttöönotosta. Vai sovelletaanko 20 a §:n 3 mom. myös saman pykälän 5 mom. tilanteessa, jossa oppilas on tartuntatautilain 60 §:n nojalla asetettu karanteeniin ja oppilaalle on tehty päätös erityisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Opetuksen järjestäjien sekä oppilaiden oikeusturvan vuoksi, sääntelyä on tältä osin välttämätöntä täsmentää.

Lopuksi Kuntaliitto toteaa, että kuntien kannalta olisi tärkeää, että perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön lisätään pysyvät säännökset normaaliolojen poikkeus- ja häiriötilanteisiin, joilla voi olla vaikutuksia opetuksen järjestämiseen. On hyvä myös huomioida, että vaikka koulun tilat suljettaisiin kokonaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ei kunta voi näiden säädösten mukaan siirtää kaikkia oppilaita poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta                         Mari Sjöström
johtaja, opetus ja kulttuuri         erityisasiantuntija

tags