Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnosta arkisto- ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta. 1. Nykytila ja nykytilan arviointi Kansallisarkistolla on rooli toimia asiantuntijaviranomaisena ja nykyisen lainsäädännön nojalla erityisesti valtion viranomaisten asiakirjojen

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestäjille kohdennettavaa erityisavustusta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa HE:stä laeiksi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta Esitysluonnoksen mukaan järjestämislakiin lisättäisiin uusi pykälä, jonka nojalla

Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026. Lausunto sisältää Kuntaliiton kannanottoja kuntatalouden näkymiin sekä opetus- ja kulttuuritoimen julkisen talouden suunnitelman