Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Yleistä Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on säädetty pakolliseksi suurim-massa osassa EU-jäsenvaltioista. Velvoitteella pyritään vähentämään löytö-eläinten määrää, sekä ennaltaehkäisemään raivotaudin leviämistä ja laitonta eläinten tuontia. Suomessa koirien tunnistusmerkintä ja

Palkkatuen uudistamista on valmisteltu työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmässä Palkkatuki ja etuudet. Uudistamista koskeva esitys oli tarkoitus antaa eduskunnalle siten, että uudistus olisi tullut voimaan vuoden 2021 alussa. Koronavirusepidemia on kuitenkin viivästyttänyt

Kuolemasta ilmoittaminen, kuoleman toteaminen ja kuolleen hautaaminen Tällä lakiesityksellä toteutetaan perustuslakivaliokunnan vaatimus, että kuoleman toteamisesta säädetään lailla. Esityksen mukaan kuolemantapauksesta olisi ilmoitettava vainajaa hoitaneelle lääkärille tai terveydenhuollon

Yleistä Hallituksen esitys koskee elintarvikelain kokonaisuudistusta, johon on liitetty terveydensuojelulain valvontamaksujen laajamittainen uudistaminen. Tavoitteena on kattaa viranomaisvalvonnan kulut kattavammin toimijoilta perittävillä maksuilla. Lisäksi on tarkoituksena edistää kuntien

Yleistä Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on, että ennen pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Hallitus on 5.6.2020 antanut eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen HE 88/2020 vp, joka sisältää tukipaketin kunnille sekä hallituksen esityksen HE 90/2020 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta. Kyseisten esitysten perusteella

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajakaistarakentamisen tuesta. Laajakaistarakentamisen tukeminen valtion varoista mahdollistettaisiin alueilla, joilla nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole. Laki huomioisi myös taajamien ongelmat. Tukea voitaisiin myöntää nopeiden

Kuntaliitto kannattaa lakiesitystä, jolla pyritään hillitsemään koronaviruksen leviämistä kohdennetuin, yhteiskunnan toiminnot vähemmän rajoittavin toimin. Covid-19-tartuntaketjujen katkaisua tehostava tietojärjestelmä (jäljemmin ”sovellus”) käyttöönotto tässä tarkoituksessa kuitenkin sisältää