Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Hallituksen esitysluonnos on ollut aikaisemmin lausuttavana kahden erillisen hallituksen esityksen yhteydessä (HE 14/2018 vp ja HE 45/2018 vp). Maakuntauudistusta koskevat kirjaukset liikennealan osalta kuitenkin poistettiin edellä mainituista esityksistä ja päädyttiin laatimaan erillinen esitys

Valtiovarainministeriön vero-osasta on 26.10.2018 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa muokatusta hallituksen esityksestä, joka koskee yhteisöjen tulolähdejaon poistamista. Alkuperäistä esitystä on muokattu 4.5.2018 päättyneen lausuntokierroksen perusteella siten, että elinkeinotoiminnan käsitettä ei

Nuorten ammatillista kuntoutusta koskevassa lakihankkeessa lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista lisättäisiin säännökset nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta. Nuoren ammatillista kuntoutusta järjestettäisiin 16–29-vuotiaalle henkilölle, jonka toimintakyky on

Kuntaliitto kiittää valiokuntaa lausunto- ja kuulemispyynnöstä ja toteaa: Esityksen mukaan vuoden 2019 indeksikorotuksia vastaavat säästövaikutukset ovat opetus- ja kulttuuritoimen osalta 11,1 miljoonaa euroa. Lisäksi lukiokoulutuksen osalta kuntien omarahoitusosuuteen kohdistuva säästövaikutus on 5

Esi- ja perusopetuksen järjestäjinä toimivat kuntien lisäksi kuntayhtymät, valtio, yliopistot (harjoittelukoulut) ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä perusopetuksen järjestämisluvan saaneet yksityiset opetuksen järjestäjät. Oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muun kuin oman kotikuntansa

Tausta Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018, että hallitus antaa eduskunnalle tietopolitiikkaa ja tekoälyä sekä niiden eettisiä kysymyksiä tarkastelevan selonteon eduskunnalle syksyllä 2018. Selonteon on valmistellut erillinen ministeriryhmä, kaikista ministeriöistä muodostuva

Lausunto: Esitysluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista Suomen Kuntaliitto ry:n lausunto Yleisesti Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua

Terveet tilat 2028 –hanke: Valiokunta on kiinnostunut kuulemaan arvionne hankkeen toimivuudesta sekä hankkeelle osoitettujen resurssien riittävyydestä. Suomen Kuntaliitto kiittää tarkastusvaliokuntaa kutsusta tulla arvioimaan hanketta. Suomen Kuntaliitto pitää Terveet tilat 2028 -hanketta