Kadut ja yleiset alueet

Kunta huolehtii asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä katualueen johtojen ja rakenteiden yhteensovittamisen.

Liikenneturvallisuus on kuntien liikenneympäristön suunnittelussa avainasemassa. Hyvät kävely- ja pyöräilyolosuhteet luovat viihtyisää elinympäristöä.

Kunnan velvollisuus kadunpitoon alkaa, kun asemakaavan mukaisen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää. Tontinomistajan velvollisuutena on jalkakäytävän lumen poistaminen ja liukkauden torjunta sekä kadun puhtaanapitäminen.

Muu yleinen alue, esimerkiksi puisto, on kunnan rakennettava tai kunnostettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö sitä edellyttää. ​

Avaa kaikki

Kadun rakentaminen

Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelmaa valmisteltaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään. Mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun voidaan kuitenkin järjestää myös asemakaavoituksen tai laajemman aluekokonaisuuden muun suunnittelun yhteydessä.

Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Rakennustietosäätiö

Infra ry

Viherympäristöliitto

Maarakennus- ja työkoneiden koneluokitus

Koneluokituksen tarkoitus on helpottaa maarakennus- ja työkonepalveluiden kilpailutusta ja koneiden vertailua. Konevalmistajista ja -myyjistä riippumaton työryhmä laatii aina voimassa olevat luokitusperusteet ja luokittelee työkoneet eri koneluokkiin.

Maarakennuskoneiden luokitustyöryhmässä ovat edustettuina 20.11.2020 alkaen Ari Kinnunen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen AVI/työsuojelu, Ville Sainio Infra ry, Pekka Lyytikäinen Infra ry, Teemu Suvanto Koneyrittäjät ry ja Ville Järvinen Koneyrittäjät ry.

Luokitustiedot löytyvät oheiselta verkkosivulta http://www.koneluokitus.fi/

Verkkosivu sisältää tietokantapohjaisen palvelun, jolla voi hakea koneluokkiin luokiteltuja koneita mm. koneen nimen, mallin tai merkin avulla. Verkkosivulla voidaan myös hakea työkoneelle luokitusta. Sähköisessä palvelussa on kahdeksan eri konetyyppiä, joiden sisällä kone luokitellaan.

 1. Pyöräkuormaajat (KUP)
 2. Kaivukuormaajat (KKT)
 3. Pyöräalustaiset kaivukoneet (KKHp)
 4. Tela-alustaiset kaivukoneet (KKHt)
 5. Kurottajakuormaajat (KUPk)
 6. Telapuskutraktorit (PT)
 7. Traktorit (TR)
 8. Erikoistraktorit ympäristön- ja kiinteistönhoidon töihin (TRE)

 

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Ohje rakentuu useampivuotisen puitesopimuksen kilpailuttamiseen konelajeittain.

 

tags
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Vastuualueet
 • katujen ylläpito
 • infran rakennuttaminen
 • Kehto-foorumin koordinointi