YLEISKIRJE 1.6.2021

Yleiskirjeet

Kuntalain (410/2015) kokonaistarkastelun seurauksena (HE 242/2020 vp) kuntalain kunnan taloutta, hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä on muutettu. Laki kuntalain muuttamisesta (419/2021) on tullut voimaan 26.5.2021. Osa muutoksista tulee voimaan myöhemmin, ks. jäljempänä selostetut lainsiirtymäsäännökset.

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaali- ja terveyden-huollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Laki on vahvistettu 23.12.1999. Tällä lailla muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3. päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 a §:n 1 ja 8 momentti, sellaisina kuin ne