Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaali- ja terveyden-huollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Laki on vahvistettu 23.12.1999. Tällä lailla muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3. päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 a §:n 1 ja 8 momentti, sellaisina kuin ne