Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Eduskunta hyväksyi 17.2.2003 uuden hallintolain (434/2003), joka tulee voimaan 1.1.2004. Hallintolailla kumotaan hallintomenettelylaki (598/1982), asiakirjain lähettämisestä annettu laki (74/1954) ja tiedoksiannosta hallintoasioissa annettu laki (232/1966). Hallintolaki on hallinnon toimintaa

Kielilaki koskee ainoastaan perustuslain mukaisia kansalliskieliä, suomea ja ruotsia. Kielilaki korvaa vanhan vuodelta 1922 olevan kielilain. Kielilaissa säädetään viranomaisten yleisistä kielellisistä velvollisuuksista. Laki ei merkitse uusia kielellisiä oikeuksia, mutta niitä tarkennetaan aiempaan

Järjestyslaki (612/2003) tulee voimaan 1.10.2003. Järjestyslain yhteydessä on kumottu kuntalain 7 §, jossa oli järjestyssääntöjen antamisvaltuus. Valtuussäännöksen kumoutuessa 1.10.2003 kumoutuvat myös kunnalliset järjestyssäännöt. Järjestyslakiin on koottu muusta lainsäädännöstä ja kuntien

Lääkevaihto tulee voimaan huhtikuun 2003 alusta. Geneerisessä substituutiossa apteekki vaihtaa lääkärin tai hammaslääkärin määräämän lääkevalmisteen halvimpaan tai lähes halvimpaan valmisteeseen, jos lääkäri tai hammaslääkäri ei ole kieltänyt lääkevaihtoa. Reseptin, lääkemääräyksen voimassaoloaikana

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa on säädetty uusi laki. Se korvaa lait sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999) ja sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa (594/1993). Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) ja laki sähköisistä allekirjoituksista (14