Yleiskirje 3/80/2011, Susanna Ijäs/eg, 9.3.2011

Maanvuokralain muutokset tulivat voimaan 1.2.2011

​Laki maanvuokralain muuttamisesta (1140/2010) tuli voimaan 1.2.2011. 

Nykyinen maanvuokralaki (258/1966) on tullut voimaan vuonna 1966.  Voimaantulleessa maanvuokralain osittaisuudistuksessa muutoksia on tehty mm. seuraaviin maanvuokralain säännöksiin:

  • Lain 4 luvun mukaisten rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien vuokrasopimusten enimmäisvuokra-aikoja on pidennetty sekä sopimusvapautta on laajennettu.

  • Lakiin on lisätty kattavat säännökset vuokralaisen oikeudesta purkaa vuokrasopimus vuokranantajan sopimusrikkomuksen perusteella. Lakiin on lisätty myös säännös taloudellisista hyvityksistä, joihin vuokranantajan laiminlyönti tai vuokra-aluetta koskeva puutteellisuus saattaa vuokralaisen oikeuttaa. Tietyissä erityistilanteissa vuokralainen voi hakea tuomioistuimelta luvan irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus tai siirtää sopimus.

  • Säännöksiä vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella on ajanmukaistettu.  Lain 21 §:n osalta sääntelyä on joustavoitettu mm. siten, että kolmen kuukauden määräaika on korvattu termillä kohtuullinen aika. Vastaavasti rakentamisvelvoitetta koskevassa 54 §:ssä ei enää myöskään ole nimenomaista määräaikaa, jonka kuluessa sopimus on purettava.

  • Sopimuksen päättämistä koskevaa lain terminologiaa on selkeytetty. 

  • Säännöstä vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus vuokralaisen konkurssin perusteella on uudistettu.

  • Maanvuokralain 6 luvun säännökset riitaisuuksien ratkaisemisesta asutuslautakunnan järjestämässä sovittelussa sekä asutuslautakunnan suorittamasta katselmuksesta on kumottu vanhentuneina.

  • Maanvuokralain 3 lukuun (muu asuntoalueen vuokra) sisältynyt 
    51 §:n 2 momentin mukainen määräys siitä, että vuokrattavan alueen tulee olla asemakaavan mukainen asuntotontti, on kumottu vanhentuneena.

Muutoksia on käyty yksityiskohtaisemmin läpi yleiskirjeen liitteenä olevassa muistiossa. Uusia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti myös jo muutosten voimaantullessa voimassa oleviin vuokrasopimuksiin.

Erityisesti muutos vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella ilman määräaikaa helpottaa kuntia ja kaupunkeja käytännössä sopimuksenpurkutilanteissa.

Uusia maanvuokrasopimuksia tehtäessä kunnissa ja kaupungeissa käytettävät maanvuokrasopimuspohjat kannattaa käydä läpi, sekä päivittää ne tarvittavilta osin maanvuokralain muutokset huomioon ottaen.

Kuntaliiton maanvuokrasopimusmalleja samoin kuin kiinteistön kauppaa ja maanvuokrasopimusmalleja koskevaa julkaisua päivitetään parhaillaan.

Lisätiedot: 
lakimies Susanna Ijäs, puh. 09-77 12451 tai 
lakimies Sampsa Matilainen, puh.  09-771 2457

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Nenonen   
varatoimitusjohtaja

Arto Sulonen
lakiasiain johtaja

Liite
Muistio maanvuokralain muutokset voimaan 1.2.2011