Yleiskirje 12/80/2012, Sinikka Huhtala, Mika Paavilainen/aha, 8.6.2012

Ensihoitopalvelun sopimusmalli sekä sopimuksen laatimiseen liittyvää ohjeistusta

Toukokuun alusta 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain nojalla terveyskeskusten lakisääteisenä tehtävänä ollut ensihoito ja sairaankuljetus on siirrettävä lain voimaantulosäännöksen perusteella viimeistään 1.1.2013 sairaanhoitopiirien lakisääteiseksi tehtäväksi.

​Kuntaliitto on laatinut sairaanhoitopiireille sopimusmallin ensihoitopalvelun järjestämistä ja hankintaa varten.

Yleiskirjeen tekstiosa (pdf) kokonaisuudessaan oikealla kohdassa LIITTEET

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. 09 771 2644, 050 584 6002
Mika Paavilainen, puh. 09 771 2176, 050 521 0187, työlomalla 16.4.2012–28.2.2013
Leena Hoppu-Mäenpää, puh. 09 771 2376, 040 580 8777, sopimusasiat

Hankinnat ja kilpailuttaminen: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, hankinnat[at]kuntaliitto.fi

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Liite
Ensihoitopalvelun sopimusmalli

Asiakirjalähteet

Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 
Ensihoidon palvelutaso, Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille; sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:11

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa, JYSE 2009 PALVELUT, valtiovarainministeriö marraskuu 2009, päivitetty 21.10.2010

Ensihoidon rahoituksen kehittämistyöryhmän muistio, sosiaali- ja terveysmi-nisteriön raportteja ja muistioita 2012:13

Sairaankuljetus ja ensihoito: Kunnat.net > Asiantuntijapalvelut > Sosiaali ja terveys > Hallinto, palveluiden järjestäminen ja tuottaminen > Sairaankuljetus ja ensihoito

Ensihoidon kenttäjohtajien asema: Kunnat.net > Asiantuntijapalvelut > Sosiaali ja terveys > Hallinto, palveluiden järjestäminen ja tuottaminen > Sairaankuljetus ja ensihoito > Ensihoidon kenttäjohtajien asema

Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma:
Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2011

Turvallinen lääkehoito, valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2005:32

Tagit