Yleiskirje 24b/2017, Jukka Hakola 19.10.2017/Tämä yleiskirje KORVAA 16.10.2017 annetun yleiskirjeen 24/2017

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen

Tämä yleiskirje korvaa yleiskirjeen 24/2017, koska hallitus perui siinä esitetyt kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotukset ja eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen sisällön ensimmäisessä käsittelyssä tämän linjauksen mukaisena.

Liitteenä olevien Verohallinnon kirjeen ja ilmoituslomakkeen sisältöä on myös päivitetty vastaamaan tapahtunutta muutosta. Täten ne korvaavat aiemmat vastaavat Verohallinnon asiakirjat.

Suomen Kuntaliitto lähettää ohessa tiedoksi ja toimenpiteitä varten Verohallinnon kirjeen kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisesta sekä ilmoittamisessa käytettävän lomakkeen.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Vuoden 2018 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on siten ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään perjantaina marraskuun 17. päivänä 2017.

Määräajan ja menettelytavan noudattaminen on erittäin tärkeää. Vuoden 2018 verokorttien laskenta-ajo käynnistyy marraskuun lopussa. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja määräajassa, käytetään vuoden 2018 ennakkoperinnässä vuoden 2017 veroprosenttia koko vuoden ajan.

Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja merkitään lomakkeelle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosentit merkitään lomakkeelle prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos yleisen, vakituisen asuinrakennuksen ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien lisäksi muita prosentteja ei ole määrätty erikseen, lomakkeelle merkitään asianomaisiin kohtiin teksti "ei määrätty". Jos yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi on määrätty 0,00, niin asianomaiseen kohtaan lomakkeelle merkitään nolla.

Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainvaliokunta esitti kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista luopumista (VaVM 9/2017vp) ja eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen sisällön muutettuna sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10.

 Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %

  • Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %

Yleisen kiinteistöveroprosentinylärajan muutos vaikuttaa seuraavasti myös muihin erikseen mahdollisesti määrättäviin kiinteistöveroprosentteihin:

  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
     

Muilta osin kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit selviävät liitteenä olevasta Verohallinnon kirjeestä.

Ilmoitus tulee tehdä välittömästi valtuuston päätettyä asiasta. Ilmoitus tulee tehdä erillisellä lomakkeella ilman pöytäkirjaliitteitä. 

Ilmoitus palautetaan sähköpostitse osoitteeseen ORSI-ilmoitukset@vero.fi tai lähetetään postitse osoitteeseen Verohallinto, Tietohallintoyksikkö, PL 265, 40101 Jyväskylä.

Ilmoituksesta pyydetään lähettämään kopio Tuija Valkeiselle Kuntaliittoon sähköpostitse osoitteeseen tuija.valkeinen(at)kuntaliitto.fi tai postitse osoitteeseen Tuija Valkeinen, Kuntaliitto, Toinen linja 14, 00530 Helsinki.

Lisätiedot:
Jukka Hakola, kehittämispäällikkö, puh. 050 411 7112
Benjamin Strandberg, asiantuntija, puh. 050 594 0603
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Reina    
varatoimitusjohtaja    

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous

Tagit