Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Kuntaliitto on vuonna 2017 ollut mukana 100 tasa-arvotekoa –kampanjassa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa. Omana tasa-arvotekonaan Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntia edistämään tasa-arvoa Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan avulla. Tasa-arvon peruskirja on

Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat neuvotelleet kuntien ja Kopiosto ry:n välisen radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan suositussopimuksen mukaisten korvausperusteiden tarkistamisesta. 13.9.2017 päivätyn neuvottelumuistion mukaan korvaukset vuonna 2018 pysyvät ennallaan vuoden

Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntayhtymien hallituksille Kuntaliiton hallituksen keväällä 2016 hyväksymien, yhdyskuntien kehittämistä koskevien linjausten mukaan riittävän tonttitarjonnan, hyvän ympäristön ja joustavan lupahallinnon avain on kaavoituksen, rakennusvalvonnan

Kuntaliitto ja Gramex ovat yhteistyössä neuvotelleet uudistetun suosituksen Gramex Kuntasopimukseksi, joka on astunut voimaan vuoden 2016 alusta alkaen niissä kunnissa, jotka sen ovat solmineet. Kuntaliitto ja Gramex ovat 11.9.2017 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2017 oli 11,13 senttiä. Kuntaliitto ja Teosto ovat 13.9.2017 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet esityskorvausten määrää, jossa korvauksen

Kuntien ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö lisääntyy jatkuvasti ja tämä tuo uusia haasteita kunnallishallinnon toimintatavoille suhteessa yksityiseen sektoriin. ​Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Kun esimerkiksi yksityinen yritys on tarjoamassa

Laki liikenteen palveluista (vahvistettu 24.5.2017) vaikuttaa yhdessä maakuntauudistuksen kanssa kuntien tekemiin kuljetushankintoihin. Tässä kirjeessä tuodaan esille asioita, joita kunnan on hyvä huomioida lakisääteisiä henkilökuljetuksia (koulukuljetukset, VPL-kuljetukset, SHL-kuljetukset) ja

Kuntalain (410/2015) säännökset tulevat kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. Uudet säännökset koskevat kuntalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnan verkkoviestintää. Voimaan tulevat tällöin muun muassa luku 5 kunnan asukkaiden osallistumisoikeuksia 22 § Osallistumis-ja

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tässä yleiskirjeessä käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Yleiskirjeessä

Kuntayhtymien toimielimiin valitaan kuntien valtuustojen toimikauden alkaessa uudet jäsenet. Tässä yleiskirjeessä käsitellään kuntayhtymän toimielinten jäsenten valintaan vaikuttavia seikkoja, lähinnä vaalikelpoisuutta ja poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista valinnoissa. Yleiskirje on