Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. - 9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15. - 21.5.2019. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

Kuntien musiikin esityskorvauksesta Kuntaliiton ja Teoston välillä tehdyn käyttöoikeussopimuksen mukaan korvaus asukasta kohden vuodelta 2018 oli 11,14 senttiä. Kuntaliitto ja Teosto ovat 2.10.2018 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti tarkistaneet esityskorvausten määrää, jossa korvauksen

Suomen Kuntaliitto ry ja Kopiosto ry ovat neuvotelleet kuntien ja Kopiosto ry:n välisen radio- ja televisio-ohjelmien kirjastokäyttöä koskevan suositussopimuksen uudistamisesta. Osapuolten neuvotteleman suositussopimuksen tarkempi sisältö on käyty läpi oheisessa 14.9.2018 päivätyssä

Kunnanhallituksille Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavat lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2018. Kiinteistönmuodostamislakiin (554/1995, KML), kiinteistörekisterilakiin (392/1985, KiintRekL) sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, MRL) tehdyt muutokset mahdollistavat

Työterveyshuollon sairaanhoito ja muiden terveyspalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus Työterveyshuollon sairaanhoito-ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä tai siitä

Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntayhtymien hallituksille Kunnat ovat keskeinen rakennetun ympäristön tiedon tuottaja ja haltija. Digitalisoituva yhteiskunta ja kestävä kuntatalous edellyttävät, että kunnat hoitavat tieto-omaisuuttaan huolellisesti. Suomen Kuntaliitto on asettanut tavoitteen

Kansallista veteraanipäivää vietetään perjantaina 27.4.2018. Nyt järjestettävä Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessä 32. valtakunnallinen tilaisuus. Päivän keskeisenä teemana on veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville. Maamme kuntien ja kuntayhtymien toivotaan osallistuvan

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2017 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2017. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi