Tarja Myllärinen ja Anna Haverinen 31.8.2020:

Kunnan ja sote-yrittäjien vuoropuhelua tarvitaan korona-aikana

Kevättalvella alkanut koronaepidemia yllätti koko Suomen. Olosuhteet eri puolilla maata olivat kuitenkin hyvin erilaiset. Tapauksia oli runsaasti pääkaupunkiseudulla ja myös suojavarustepula oli siellä suurinta. Suojainten saatavuusongelmia oli kuitenkin lähes koko maassa riippumatta siitä, oliko alueella sairastuneita vai ei.

Tarvittavien suojainten suuri määrä yllätti erityisesti kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, eikä tarvittavaa määrää aina saatu hankittua markkinoilta. Huoltovarmuuskeskuksen varastotkaan eivät riittäneet vastaamaan kysyntään. Suojainpula kosketti sekä julkista että yksityistä sektoria.

Kuntaliitto selvitti elokuussa kuntien ja perustason sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien kuntayhtymien käytäntöjä koronan yksityisille palveluntuottajille aiheuttamien lisäkustannusten korvaamisesta ja korvausperiaatteista. Kyselyyn vastasi yhteensä 22 eri kokoisen kunnan tai kuntayhtymän ikääntyneiden palvelujen johtajaa.

Pandemian etenemisen aikajänne näkyi vastauksissa siten, että alussa kunnissa reagoitiin suhteellisen nopeasti ja suojaimia pyrittiin eri tavoin turvaamaan yksityisille palveluntuottajille. Pandemian edetessä saatiin selkeämmin sovittuja käytänteitä joko kuntakohtaisesti tai alueen yhteisinä.

Vastanneet kunnat ja kuntayhtymät jakoivat lähes poikkeuksetta Huoltovarmuuskeskuksesta saatuja suojaimia maksutta tuottajille. Jos palveluntuottaja on tarvinnut enemmän suojaimia, ne on hankittu itse. Osa kunnista ja kuntayhtymistä kertoi myös kriittisissä tilanteissa myyneensä suojaimia omakustannushintaan palveluntuottajille. Yksityisille palveluntuottajille luovutettujen suojainten osalta kunnat ovat soveltaneet samoja jakoperusteita kuin omassa tuotannossaan.  Kunnat eivät pääsääntöisesti ole maksaneet korvauksia suojainten kustannuksiin. Osassa tapauksista hankintasopimuksissa tai palvelusetelin sääntökirjassa on sovittu suojainten korvausperiaatteista, minkä mukaan on toimittu. Useat vastaajat toivat kyselyssä esille, että kunta palvelujen järjestäjänä huolehtii viime kädessä asiakkaiden palveluista ja niiden turvallisuudesta.  

Nyt syksyn kynnyksellä olemme koronan osalta taas tilanteessa, jonka ennustettavuus on heikko. Emme tiedä, millaisessa muodossa mahdollinen toinen aalto toteutuu. Se kuitenkin tiedetään, että suojaimia tarvitaan edelleen runsaasti. Niiden saatavuus on nyt kuitenkin parempi kuin keväällä eikä kriisitilanteita toivottavasti nyt synny.

Kuntaliitto suosittaa kuntien sosiaali- ja terveystoimelle vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa suojainten hankinnasta ja niihin liittyvistä käytänteistä. Poikkeustilanteisiin varautumisen vastuut ja velvoitteet on hyvä huomioida jatkossa yhä paremmin myös erilaisissa hankintamenettelyissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 30.6.2020 kuntainfon suojainten korvaamisesta.

Hyvinvointiala Hali ry. on julkaissut asiaa koskevan tiedotteen 26.8.2020.  

Lisää kirjoittajasta

Kirjoittaja on sote-muutosjohtaja Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tarjamyllarine5

Lisää kirjoittajasta

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.