Sini Sallinen 20.4.2020

Kuntapäättäjänä poikkeusoloissa

sini

Moni kuntapäättäjä on pohtinut omaa rooliaan näissä poikkeusoloissa. Osa kuntapäättäjistä on jättäytynyt sivuun. Osa kaipaa merkittävämpää roolia ja kokee, että valta keskittyy liikaa kunnanjohtajalle.

Kuntapäättäjän rooli poikkeusoloissa on ketterän ja harkitsevan päätöksentekijän rooli. Ketterää päätöksentekoa on vaadittu, kun valtuusto on nopeasti lisännyt pykäliä kunnan hallintosääntöön poikkeusolojen toimivallasta ja sähköisistä kokouksista. Ketteryyttä ja harkitsevaisuutta kunnanhallitukselta on vaadittu, kun on otettu pikapikaa käyttöön hallintosäännön poikkeusolojen pykälät ja jos on tehty päätöksiä henkilöstön lomautuksista tai yt-neuvotteluista.

Päätöksenteko muuttuu poikkeusoloissa, sillä asioita joudutaan etenkin akuutissa vaiheessa priorisoimaan. Viranhaltijajohto ja kuntapäättäjät yhdessä arvioivat, mitä prosesseja on mahdollista viedä eteenpäin jo suunnitellussa aikataulussa ja mitä voidaan siirtää eteenpäin. Päivän politiikka muuttuu. Joidenkin asioiden päätöksentekoprosessit venyvät.

Poikkeustilanteella on jatkossa monia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kuntapäättäjällä on tärkeä rooli myöhemmässä vaiheessa, kun on jälleenrakennukseen liittyvien päätösten aika. Tätä edesauttaa jatkuva tilannekuvan aktiivinen seuraaminen, yhteistyö asukkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa sekä valmistautuminen tuleviin viikkoihin ja kuukausiin.

Poikkeusolojen johtaminen on pitkälti operatiivista johtamista akuutissa vaiheessa. Tästä syystä kunnanhallitukset ovat päättäneet hallintosäännön poikkeusolojen pykälien käyttöönotosta. Tätä kautta kunnanjohtajille ja poikkeusolojen johtoryhmille on delegoitu poikkeusolojen toimivaltaa. Tärkeintä tässä tilanteessa on ollut, että asukkaiden palvelut on saatu järjestettyä uusilla toimintatavoilla. Poikkeusolojen johtamisessa on kyse palvelujen ja viestinnän koordinoinnista. Kuntapäättäjän on ymmärrettävä roolinsa ja annettava henkilöstölle työrauha palvelujen käytännön järjestämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen.

Kuntapäättäjällä on tärkeä viestinnällinen rooli poikkeusoloissa. Hänen sosiaaliset verkostonsa ovat tärkeitä luotettavan tiedon levittämisessä asukkaille ja sidosryhmille. Tämä edellyttää viranhaltijajohdon ja kuntapäättäjien välistä tiivistä yhteydenpitoa. Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat pidetään jatkuvasti tietoisina kriisin etenemisestä ja he osallistuvat tarvittaessa johtoryhmän kokouksiin. Lisäksi myös muut päättäjät pidetään informoituina.

Kuntapäättäjän roolina on edelleen viestiä palveluiden järjestämiseen ja kunnan tilannekuvaan liittyviä asioita, niin kuin poikkeusolojen johtoryhmä asioista viestii. Lisäksi päättäjä voi omalla toiminnallaan rauhoittaa asukkaita ja tilannetta sekä välittää asukkaiden ja sidosryhmien huolenaiheita edelleen johtoryhmälle. Asukkaiden kohtaaminen kasvokkain sopivan etäisyyden päästä tai sosiaalisessa mediassa kuuluu kuntapäättäjän rooliin näissä poikkeusoloissa.

Kuntapäättäjän ei tarvitse vetäytyä taka-alalle näissä poikkeuksellisissa oloissa. Kannustan kuntapäättäjiä aktiivisuuteen ja linkkinä toimimiseen asukkaiden ja henkilöstön välillä. Henkilöstö tarvitsee nyt tukea kuntapäättäjiltä, jotta kestävät poikkeuksellista työpainetta. Asukkaat tarvitsevat turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuuden toivon luomista.

Toiveita kuntapäättäjille poikkeusoloissa:

  • ketteryyttä, malttia ja epävarmuuden sietokykyä päätöksenteon suhteen
  • rauhoittelua ja tulevaisuuden toivon luomista asukkaiden suuntaan
  • luottamusta ja henkistä tukea henkilöstön suuntaan

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on kehityspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @SallinenSini