Antti Virtasen blogi 27.9.2022

Ennakointi ja innovaatiot ovat osaavan maakunnan etu

Antti Virtanen

Koulutuksen ja työelämän ennakointityöhön käytetään Suomessa paljon yhteiskunnan resursseja. Maakunnallisia ennakointijärjestelmiä rakennettaessa tulee yhteistyötä ja vuorovaikutusta määrätietoisesti vahvistaa. Hyvin tehdystä ennakoinnista hyötyvät niin kuntalaiset, työelämä kuin koko yhteiskunta. Tältä pohjalta olemme rakentaneet Varsinais-Suomeen Ennakointiakatemian.

Varsinais-Suomessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän, oppilaitosten, organisaatioiden ja kuntien kanssa koulutuksen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Vuonna 2017 alueelliset innovaatiot ja kokeilu (AIKO) rahoituksella käynnistetty ja vuonna 2020 vakinaistettu Ennakointiakatemia on ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto. Se yhdistää maakunnan osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat.

Akatemian jäseniä ja rahoittajia ovat maakunnan suurimmat toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, Turun yliopisto, Turun Amk, Varsinais-Suomen liitto, ELY-keskus ja TE-toimisto sekä Turun Kauppakamari.

Ennakointiakatemia parantaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa järjestämällä muun muassa ennakointiseminaareja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Tämän vuoden elokuussa järjestettiin Akatemian kymmenes webinaari, aiheena varsin ajankohtainen kyberturvallisuus ja alan osaajien koulutus Varsinais-Suomessa.

Akatemia vahvistaa maakunnan ja seutukuntien yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Keskipitkän aikavälin ennakoinnilla selvitetään työvoiman kysyntää ja arvioidaan työvoimatarjonnan joustavuutta vastata kysyntään.

Mukana olevat tahot tuottavat määrällistä ja laadullista tietoa alueellisen päätöksentekoprosessin tueksi, ylläpitävät alueellista tulevaisuuskeskustelua ja nostavat näkyväksi maakunnan kannalta keskeisiä tulevaisuusilmiöitä. Akatemian tavoitteita on tuettu myös ESR-rahoitteisella Älykäs ennakointi – kestävä kasvu -hankkeella, joka päättyy syksyllä 2022.

Ennakointiakatemian toiminnan vuosisuunnittelussa ja -toteutuksessa huomioidaan maakunnan eri osien strategiset painopisteet. Koulutus- ja työvoimatarpeissa on alueellisia eroja myös maakunnan sisällä eri seutukunnissa.

Osaamistarpeiden ennakointitoimenpiteissä painotetaan vuosittain vahvistettavia osaamiskokonaisuuksia. Yhdessä kehitetään maakunnan strategisten klustereiden toimialarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja. Lisäksi uudistamme osaamistarpeiden ennakointityötä yhdistämällä koulutusorganisaatioiden, työelämän, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakuntaliiton ennakointityötä.

Tiivis, hyvin toimiva yhteistyö työelämän, eri organisaatioiden ja koulutuksen järjestäjien kesken on lisännyt maakunnan kilpailukykyä. Tästä esimerkkinä Novidan www.novida.fi ja Pemamek Oy:n www.pemamek.com yhdessä käynnistämä Ohituskaista työelämään- PEMA Base Camp -koulutusohjelma.

Yhteistyöllä varmistetaan myös ennakointitiedon välittyminen oppilaitosten koulutussuunnittelun ja opetussisältöjen tueksi. Ennakointiakatemia ylläpitää verkkosivustoa www.ennakointiakatemia.fi, joka edistää ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä sekä tuo esiin innovatiivisia tapoja ennakointitiedon esittämiseen.

Akatemia tekee ennakoinnissa yhteistyötä myös valtakunnan tasolla ennakointia tekevien tahojen kuten OKM: ja OPH:n yhteisen Osaamisen ennakointifoorumin (OEF), Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) kanssa.

Antti Virtanen
kuntayhtymäjohtaja
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Novida – ammattiopisto ja lukio

Muualla Kuntaliitto.fissä

Kirjoittajasta lyhyesti

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!