Minna Antila ja Mari Sjöström 7.6.2023

Vuoroasumisen vaikutukset perusopetukseen keskusteluttavat

Lasten vuoroasuminen yleistyy. Vuoroasumistilanteissakin vanhemmat pitävät yleensä hyvänä, että lapsi käy yhtä peruskoulua. Osa vanhemmista kuitenkin kokee liikkumisen kahdesta osoitteesta kouluun tuottavan arjen haasteita. Silloin kun vanhemmat asuvat erillään, heiltä usein tulee toive, että viranomaiset tulisivat perheitä vastaan ja toimisivat joustavasti. Tyypillisesti kunnilta haetaan oppilaalle kuljetusta esi- ja perusopetukseen kahdesta eri osoitteesta.

Vuoroasumisen edistäminen edellyttää kansallisia toimia

Vuodesta 2019 laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on tunnistanut lapsen vuoroasumisen. Lapsen vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava – tai tuomioistuimen päättäessä vuoroasumisesta: määrättävä –, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Muistuttaisimme, että myös perusopetuksen järjestämisen kannalta tämä on tarpeellinen ja välttämätön tieto.

Kunnan tehtävänä on järjestää sen alueella asuville lapsille esiopetusta ja perusopetusta perusopetuslain mukaisesti: kunta osoittaa lapselle virallisen asuinpaikan perusteella lähikoulun tai muun opetuksen järjestämispaikan. Koulupaikat tulee osoittaa yhdenvertaisesti.

Oppilaalla on oikeus koulumatkaetuun vain virallisesta asuinpaikasta. Matkaetuus myönnetään joko matkan pituuden perusteella, tai jos matka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Kunnan näkökulmasta tätä kokonaisuutta on pidetty selkeänä, sillä vain kuntien vastuulla on ylläpitää lähikouluverkkoa eli huolehtia perusopetuksen saavutettavuudesta. Näin kunta pystyy parhaiten ennakoimaan ja suunnittelemaan oppilaan maksuttomaan perusopetukseen kuuluvat koulumatkat.

On hyvä muistaa, että vuosittain kuntien koulukuljetuskustannukset ovat kohonneet noin 200 miljoonaan euroon hieman yli 100 000 oppilaan osalta. Koska kyse on näinkin merkittävästä palvelukokonaisuudesta, on tilanteissa huomioitava lainsäädännön kuten hankintalain vaatimukset.

Lasten vuoroasumiskodit voivat ylittää kuntarajat

Myös hallintotuomioistuimet ovat katsoneet, ettei lapsen maksuton koulukuljetus vain toisen vanhemman luota loukkaa lapsen perustuslaissa turvattua oikeutta maksuttomaan perusopetukseen, eikä myöskään hänen oikeuttaan tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei väestötietojärjestelmän mukaan asu.

Jos nykyistä oikeustilaa ja kunnan siihen perustavaa käytäntöä halutaan muuttaa, on tämä tehtävä lainsäädännöllä viranomais- ja kustannusvaikutukset arvioiden, ei paikallisilla ratkaisuilla.

Vuoroasuvien lasten tilanteen parantamiseksi on esitetty kuntien kuljetusvelvoitteen laajentaminen oppilaan molempiin osoitteisiin. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että lasten vuoroasumistilanteet voivat ylittää kuntarajat.

Vuoroasumistilanteiden kuljetuskustannusten kasvua on vaikea ennakoida, koska matkat joudutaan räätälöimään esiopetuksessa ja perusopetuksessa, ja perheiden tilanteet ovat moninaisia.

Harkinnanvarainen valtiorahoitteinen koulumatkatuki?

Mielestämme ensisijaisesti olisikin harkittava vaihtoehtoa, jossa toiselle vanhemmalle koulumatkasta aiheutuvia kustannuksia kompensoitaisiin harkinnanvaraisella valtiorahoitteisella koulumatkatuella.

Ratkaisu ei vaikuttaisi kunnan velvoitteeseen ylläpitää lähikouluverkkoaan ja järjestää koulukuljetukset oppilaan virallisesta asuinpaikasta. Vuoroasumisen vaikutukset huomioitaisiin tässä vaihtoehdossa taloudellisena kompensaationa perheille valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein.

Yhdenvertaisuuslaki ja kohtuulliset mukautukset huomioitava

Nykyään perusopetuslain ohella kuntien opetuksen järjestäjinä tulee kiinnittää huomiota myös vammaisten oppilaiden palveluja koskevassa päätöksenteossaan yhdenvertaisuuslain (2015) vaatimuksiin.

Kunnan velvollisuutta järjestää oppilaalle maksuton koulukuljetus muusta kuin virallisesta asuinpaikasta ei voida perustaa perusopetuslakiin. Tällöin kunnan tulee erikseen arvioida, onko kuljetus oppilaan olosuhteissa myönnettävä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuna kohtuullisena mukautuksena toisesta osoitteesta. Kohtuullisia mukautuksia koskeva sääntely perustuu tapauskohtaiseen kokonaisarviointiin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi tuoreessa vuosikirjaratkaisussaan 2023:38, että vakavien toimintarajoitteiden ja tarvitsemansa aikuisen vahvan tuen vuoksi oppilas oli koulumatkojen kuormittavuuden osalta tosiasiallisesti epäedullisemmassa asemassa kuin ne vuoroasumisen vuoksi eri paikoissa asuvat oppilaat, joilla ei ole vastaavia terveydellisiä ongelmia. Koulukuljetuksen järjestäminen myös toisen vanhemman luota arvioitiin vähentävän koulumatkojen kuormittavuutta ja tukevan osaltaan oppilaan toimintakykyä. Tällä turvataan kyseisen oppilaan oikeus saada perusopetusta ja edetä opinnoissa yhdenvertaisesti muiden oppilaiden kanssa. Matkasta aiheutuvia lisäkustannuksia ei pidetty kaupungin kannalta kohtuuttomina.

Kunnan tuli järjestää koulukuljetus toisesta osoitteesta yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena.

Yhdenvertaisuuslain soveltamiseen kunnat tarvitsevat hyvää informaatio-ohjausta. Tämä mielestämme edellyttää, että viranomaiset yhteistyössä tukevat ja ohjeistavat riittävästi kuntia. 

Malttia kuntien tehtävien kasvattamiseen

Perheet ja lasten asumisjärjestelyt ovat monimuotoistuneet. On olemassa monia hyviä syitä edistää lasten oikeutta molempiin vanhempiin sekä sitä tukevia asumisjärjestelyitä.

Perusopetuslaki toimii vuoroasumistilanteissa hyvin. Oppilaille osoitetaan lähikoulu, johon kiinnittyä. Haluamme nostaa vaihtoehtona sen, että koulumatkojen osalta kuntien lakisääteisten tehtävien laajentamisen sijaan asia ratkaistaisiin muilla tavoin.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on juristi Kuntaliitossa.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MariSjostrom

Vaaleansininen laasti
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.