Marianne Pekola-Sjöblomin blogi 15.4.2024

Hyvä keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri kohottaa kunnan imagoa

Marianne Pekola-Sjöblom

Ei liene liioiteltua väittää, että keskustelukulttuuri heikentyy kovaa vauhtia. Huoli tästä yleistyvästä ilmiöstä on yhteinen ja siitä keskustellaan myös muissa maissa. Aihetta käsitellään erityisesti pohjoismaisissa sisarjärjestöissämme, mutta myös kuntien eurooppalaisessa kattojärjestössä CEMRissä sekä OECD-raporteissa. 

Keskustelu- ja päätöksentekokulttuuriin liittyvistä haasteista kertovat osaltaan monet Kuntaliitossa viime vuosina tehtyjen kyselyjen tulokset.

  • Lähes puolet kuntapäättäjistä on kokenut julkisen keskustelu- ja päätöksentekoilmapiirin haastavan suuressa määrin oman kunnan toimintaedellytyksiä. Haasteellisuuden kokemuksia on nähtävissä kaikenkokoisissa kunnissa eri puolilla maata - ja lähes riippumatta kuntapäättäjän asemasta, kuntakokemuksesta, ikäluokasta, sukupuolesta ja äidinkielestä.      
  • Joka kolmas kuntajohtaja on kokenut päätöksentekoilmapiirin heikentyneen omassa kunnassa ja joka neljäs jonkinlaista epäluottamusta luottamushenkilöiden taholta. 

Kulttuurin ja keskustelun koventuminen on yhteydessä myös kokemuksiin erilaisesta häirinnästä ja uhkailusta.

  • Kuntien luottamushenkilöistä joka neljäs on kokenut jonkinlaista häirintää tai uhkailua toimiessaan luottamustehtävissä. Kokemukset ovat sitä yleisempiä mitä näkyvämmästä kuntapäättäjästä on kyse. Kuntajohtajat ovat kokeneet eniten häirintää ja uhkailua. 
  • Erilaisen häirinnän ja uhkailun kokemukset ovat tutkitusti arkipäivää myös muissa Pohjoismaissa. Ruotsi viimeisimmän tutkimuksen mukaan luottamushenkilöiden kokema häirintä ja uhkailu näyttäisi olevan lähellä Suomen tasoa, Norjassa ja Tanskassa jopa selvästi yleisempää kuin meillä.

Miksi keskustelu- ja päätöksentekokulttuurilla on väliä?

Hyvä keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri on edellytys toimivalle kuntademokratialle. Edustuksellinen demokratia rakentuu kunnissa sille, että asukkailla on halukkuutta osallistua ja vaikuttaa myös asettumalla ehdokkaaksi ja toimimalla luottamushenkilönä. 

Keskustelukulttuurin koventuminen, päätöksentekoilmapiirin heikentyminen sekä myös kokemukset häirinnästä voivat vähentää kuntalaisten kiinnostusta lähteä kuntavaaliehdokkaaksi sekä lisätä luottamushenkilöiden luopumista tehtävästään ennenaikaisesti ja/tai asettumasta uudelleen ehdolle.

Riskinä on myös, että osa luottamushenkilöistä ei enää uskalla kertoa omia mielipiteitään, mikä uhkaisi yksipuolistaa julkista keskustelua ja heijastua myös päätöksenteon sisältöön ja laatuun. 

Heikentynyt keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri voi jopa vaikuttaa kunnan imagoon hyvänä paikkana asua, opiskella, tehdä töitä ja toimia yrittäjänä. Ongelmat päätöksentekoilmapiirissä voivat lisätä myös kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden vaihtuvuutta. Tästä meillä on valitettavasti yhä enemmän esimerkkejä.

Kunnissa tarvitaan avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaa päätöksentekokulttuuria

Seuraavat kuntavaalit järjestetään lähes tarkalleen vuoden kuluttua. On aika tarttua omassa kunnassa mahdollisesti ilmeneviin keskustelu- ja päätöksentekokulttuurin haasteisiin. Haasteita voidaan ja pitää myös ennakoida. Yksinkertaisimmillaan kyse on avoimen keskustelun varmistamisesta ja vahvistamisesta. Asioiden puheeksi ottamista edistävä ja tarpeellisiin toimenpiteisiin tarttuva toimintakulttuuri tarjoaa pohjan keskinäisen luottamuksen rakentamiselle ja vahvistamiselle. 

Vuorovaikutuksen ja avoimen keskustelun lisäksi tarjolla on myös konkreettisia työkaluja. Kuntaliitto on tehnyt Yhteisesti sovitut toimintamallit ja pelisäännöt kuntien johtamisessa -oppaan, joka toimii keskustelun herättäjänä sekä tarjoaa konkreettisia esimerkkejä erilaisista tavoista parantaa kuntien keskustelu- ja päätöksentekokulttuuria sekä oppaan hyvästä hallitustyöskentelystä. Aihetta käsitellään myös koulutuksissa sekä muita vertaisoppimista ja keskustelufoorumia tarjoavissa tilaisuuksissa.

Miltä kuulostaisi kuntakentän yhteiset keskustelukulttuurikohennus- talkoot? Lähtisikö oma kuntasi mukaan ja haastaisitteko ja innostaisitteko myös muita kuntia mukaan näihin talkoisiin? 

Blogi on julkaistu alunperin ruotsiksi Kommuntorgetissa 11.4.2024: En bra diskussionskultur höjer kommunens image.

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö Kuntaliitossa.

Twitterissä: @M_PekolaSjoblom