Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

HE 113/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta Kuntaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta tulla kuulluksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että

Kuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi oppilas-

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteita koskevista

Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot asetusluonnoksesta Ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2018. Jo lausuntovaiheessa Kuntaliitto katsoi, että esityksen mukainen rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja vaikeasti arvioitava. Rahoitusjärjestelmän puutteita

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Kuntaliiton lausunto annetaan lausuntolomakkeen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua. Oppijanumero Voimassa

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta. Esityksen

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta osana kuntoutuksen toimintasuunnitelmaa vuosille 2020–2022. Sairausvakuutuslakia muutettaisiin

Kanta-palvelut ovat hyödyllisiä ja ne osaltaan tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Suomen Kuntaliitto kokee kuitenkin, että tällaiset valtion asettamat velvoitekäytännöt pitäisi maksaa valtion budjetista. Ministeriöiden kanssa käydyissä neuvotteluissa näitä LPY:n kanssa yhdessä

Huomiot rahoituksen käyttökohteisiin ja niiden rajaukseen (3 §) (toimialariippumattomat muutoskohteet: perustietotekniikka, hallinnon järjestelmät ja tahe-järjestelyt jne.) Yleisiä huomioita käyttökohteista tässä kohdassa, joita tarkennetaan seuraavissa kohdissa (perustietotekniikka, hallinto, tahe

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta. Alla Kuntaliiton kommentit lausuntopalvelussa (lausuntopalvelu.fi) esitettyihin seuraaviin teemoihin. Yleisiä huomioita esityksestä Pelastustoimen näkökulmasta luonnosesitys muodostaa turvallisuutta edistävän kokonaisuuden

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisessä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta. Lisäksi kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Kuntaliitolle tulleessa lausuntopyynnössä pyydetään lausumaan

Kuntaliiton lausunto annettu lausuntopalvelussa annetun rakenteen mukaisena. Kommentit esityksen lakipykäliin ja säännöskohtaisiin perusteluihin Kuntaliitto ei pidä nyt esitettyä lakimuutosta tarpeellisena. Kuntaliiton näkemyksen mukaan nykyinen ilmoitusmenettely on toimiva ja yhteistyö