Elinvoima ja työllisyys

Kuntien elinkeinopolitiikka

Torikuv

Globalisaation ja teknisen kehityksen seurauksena kansainvälinen työnjako muuttuu nopeasti. Yritykset tekevät investointi- ja saneerauspäätöksiään uusilla ehdoilla, kunnista riippumatta. Markkinavoimat ohjaavat alueiden kehittämistä enemmän kuin kansalliset hallitukset. Eurooppa talousalueena yhdentyy. Euroopan Unioni kasvaa ja hakee vahvempaa ohjausroolia omien sisämarkkinoidensa kehittämisessä. 

​Elinkeinopolitiikka on monitasoista toimintaa, jossa julkisen vallan ohella keskeisessä roolissa ovat yrittäjät ja yritykset, koulutus- ja innovaatiopalveluja tuottavat organisaatiot, rahoituslaitokset sekä muut yrityspalveluja tuottavat organisaatiot. Elinkeinopolitiikan tuloksellisuuden kannalta on olennaista, kuinka hyvin eri tasojen ja eri toimijoiden toimet tukevat ja täydentävät toisiaan ja valittua yhteistä kehittämisstrategiaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kansallisella tasolla elinkeinopolitiikka käsittää ne julkisen vallan toimet, joiden tarkoituksena on yhteiskunnan taloudellisen perustan vahvistaminen, sen uudistumisesta huolehtiminen ja sellaisen toimintaympäristön luominen, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Kunnan näkökulmasta elinkeinopolitiikka ja kilpailukyvyn vahvistaminen tarkoittavat kaikkia niitä paikallisen tason toimenpiteitä, joilla paikallisista lähtökohdista parannetaan yritysten fyysistä ympäristöä, tuotantopanosten saatavuutta, osaamista, palveluja, sekä toimintaan liittyviä säädöksiä ja päätöksentekokäytäntöjä.  Suotuisat olosuhteet puolestaan luovat perustan yritysten kilpailukyvylle, työllisyydelle, laadukkaille palveluille ja kunnan elinvoimaisuudelle. 

Kuntien elinkeinopolitiikkaa toteuttavat peruskuntien ohella kuntien perustamat seudulliset kehittämisyhtiöt ja kuntayhtymät, teollisuuskylät ja muut vastaavat kiinteistöyhtiöt sekä matkailun markkinointiyhtiöt. Tämän lisäksi kunnat ovat omistajina mukana teknologiakeskuksissa tiedepuistoissa yms. yhteistyöorganisaatioissa ja ostavat palveluja esimerkiksi uusyrityskeskuksilta.

Lisätietoa

tags