Kuntakentän kokonaisarkkitehtuuri

Kuntakentän kokonaisarkkitehtuuri (KA) on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista. Menetelmänä kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa-alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen toiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä.

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalaki (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalain (TiHL) tarkoitusten toteutuminen edellyttää julkisen hallinnon toimintatapojen, palvelujen ja tuotantotapojen kehittämistä tietovarantoja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. Keskeisenä tavoitteena koota ja suunnata eri puolilla tapahtuvaa kehittämistä ja toimenpiteitä samansuuntaiseksi. Pyrkimyksenä vähentää päällekkäistä tekemistä ja kustannuksia sekä lisätä ymmärrystä uudistusten vaikutuksista (julkisen hallinnon muuttuvasta toimintaympäristöstä).

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä (Arkki-ryhmä)

Tavoitteiden toteuttamiseksi on perustettu tiedonhallinnan yhteistyöryhmiä, joista Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä (VN\13409\2020) - Arkki-ryhmä - hallinnoi yhteistä kokonaiskuvaa julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toiminnan, tietojen ja tietovarantojen sekä tietojärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta. Pyrkimyksenä edistää julkisen hallinnon tietovarantojen yhteentoimivuutta ylläpitämällä tietovarantojen kehittämistä ohjaavia linjauksia ja koordinoimalla yhteistyötä linjausten edelleen kehittämiseksi.

Kokonaisarkkitehtuurin rooli

Kokonaisarkkitehtuurityö (kuvaukset, mallennukset) edistää ja tukee tiedonhallintalaissa määriteltyjen tiedonhallintamallin (nykytila-kuvaus) sekä muutosvaikutusten arvioinnin(prosessin) toteutumista ja rakenteita. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitteen ollessa toimintalähtöinen kehittäminen organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä koskien. Kuntakentässä tässä roolissa toimii Kuntakentän kokonaisarkkitehtuuriryhmä (KA-ryhmä). KA-ryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä Arkki-ryhmän kuntakentän edustajien kanssa (K-Arkki ryhmä).

Avaa kaikki

Kuntakentän kokonaisarkkitehtuuriryhmä

Kuntakentän kokonaisarkkitehtuuriryhmä (KA-ryhmä) koostuu kuntatoimijoiden kokonaisarkkitehtuurin parissa työskentelevistä asiantuntijoista ja Kuntaliiton edustajista. Lähtökohtaisesti kunta vastaa omasta kokonaisarkkitehtuuristaan. Kukin kuntatoimija on oikeutettu nimeämään edustajansa arkkitehtuuriryhmään sekä niin halutessaan tälle varahenkilön.

Kuntakentän kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ovat luonteeltaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurista poiketen suosituksia luovia, ohjausvaikutuksen perustuessa toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon.

KA-ryhmän tehtäviä ovat

 • yhteisen tavoitetilan sisällyttäminen arkkitehtuurilinjausten ja -kuvausten sekä määritysten osalta
 • arkkitehtuurityön valmistelu (ajankohtaista kokonaisarkkitehtuurissa)
 • tukea kunnan oman toiminnan kehittämistä
 • arkkitehtuurityön seuranta ja vaikutusten arviointi sekä yhteisten kehittämisesitysten tekeminen
 • muiden kohdealueiden työn seuranta

Kuntakentän KA-työ

Kuntakentän kokonaisarkkitehtuurilla kehitetään ja ylläpidetään kunnille yhteisiä kuvauksia palvelutoiminnan tukitoimintojen tavoitetilasta sekä tunnistetaan nykytilan kehittämistarpeet. Viitearkkitehtuurien tarkoituksena on tukea ja ohjata kuntien arkkitehtuurien toteutusta.

Viitearkkitehtuurit

Kuntakentän kokonaisarkkitehtuurikuvaukset sisältävät suosituksia. Niiden ohjausvaikutus perustuu toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon, jota kunnat voivat hyödyntää kehitystyössään.

Kuntakentän viitearkkitehtuureja on laadittu kuudelta tukitoimintojen osa-alueelta sekä kunnan toiminnan johtamisen tulokulmasta :

 • asianhallinta
 • taloushallinto
 • henkilöstöhallinto
 • käyttövaltuushallinta
 • ydintietojen hallinta
 • palveluverkkosuunnittelu
 • toiminnan johtaminen

KA-työn esimerkkejä 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuurin liiteosa

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin MDM-viitearkkitehtuuri

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

Palveluverkkosuunnittelun toimintamalli - tavoitetilan viitearkkitehtuuri

Palveluverkkosuunnittelu - tiedon virtauksen toimintamalli

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista