Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Yleiset kommentit uudistuksesta ja esitysluonnokseen sisältyvistä ehdotuksista Esityksen mukaan ehdotetaan uudistettavaksi sairausvakuutuslain mukainen vanhempainpäivärahajärjestelmä kokonaan. Muutoksesta johtuen ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin, työsopimuslakiin ja varhaiskasvatuslakiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa Kotoutumisen sanasto -luonnoksesta. Sanastotyön kohteena on kotoutumislakiin (laki kotoutumisen edistämisestä) liittyvien keskeisten käsitteiden tunnistaminen. Sanaston on tarkoitus valmistua kevään 2021 aikana. Lausuntopyynnön mukaan

Yleiset huomiot esitysluonnoksesta Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Kuntaliitto pitää tarkoituksenmukaisena kansallisen tason jatkuvan oppimisen kokonaistarkastelua ja osaamisen kehittämisen tiivistä kytkemistä työllisyyteen. Kuntaliitto

1. Yleistä Kuntaliitto kannattaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita. Hallituksen esityksessä on uudistukselle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta kuitenkin edelleen useita ongelmia. Alueiden ja kuntien erilaisuuden huomiointi on puutteellista eikä uudistuksen perusratkaisu turvaa

Kiitän mahdollisuudesta lausua hyvinvointialueiden perustamista koskevasta lainsäädännöstä ja siihen liittyen maakuntaverosta mahdollisena hyvinvointialueiden rahoitusmuotona. Totean alkuun, että olin jäsenenä maakuntaverokomiteassa, joka julkisti mietintönsä 11.3.2021, ja yhdyn sen johtopäätöksiin

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Kuntaliitto katsoo tärkeäksi, että laadittaessa toimintapolitiikkaa käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon osalta erityisesti kohdassa ”väestön ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen ionisoivan säteilyn

Sosiaali ja terveysvaliokunta pyytää lausuntoa asetuksesta koskien kunnan/kuntayhtymän oikeutta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja. Asetusta sovellettaisiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin alueella ja se koskisi hoitoon pääsyä

HE 241/2020 vp eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi/Tietojärjestelmät ja

A) Luvussa 2 on kuvattu lukiodiplomit osana nykyistä lukiokoulutusta Vastaako mainittu kuvaus mielestänne nykytilaa? 4) Eivät vastaa juurikaan Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne: Kuntaliitto tervehtii ilolla sitä, että 1990-luvulla luotu lukiodiplomijärjestelmä on tullut

1. Yleistä  Kuntaliitto kannattaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita. Vaikka uudistuksen perusratkaisut pohjautuvatkin monilta osin edeltävän hallituskauden mukaisiin ratkaisuihin, on myönteistä, että hallituksen esitykseen on tehty edeltävän hallituskauden aikaisesta esityksestä poikkeavia