Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Suomen Kuntaliitto ry kiittää kutsusta saapua kuultavaksi ympäristövaliokuntaan otsikossa mainitun komission kertomuksen osalta ja esittää tässä lausunnossa muutamia huomiota komission kertomukseen ja Suomen kantaan liittyen. Kuntaliitto toteaa, että Suomen kanta on perusteltu, eikä sisällä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia siten, että ammatillisen koulutuksen valtakunnallista tietovarantoa laajennettaisiin opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kuuluvilla tiedoilla sekä tiedoilla muusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta. Kuntaliitto kiittää

Kuntaliitto kiittää maa- ja metsätalousvaliokuntaa kutsusta tulla kuultavaksi. Hallituksen esitys koskee elintarvikelain kokonaisuudistusta, johon on liitetty terveydensuojelulain valvontamaksujen laajamittainen uudistaminen. Tavoitteena on kattaa viranomaisvalvonta kattavammin toimijoilta

Suomen Kuntaliitto ry haluaa lausua hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi (jatkossa HE) seuraavaa: Suomen Kuntaliitto ry pitää edelleen tärkeänä, että rahankeräyksen toimeenpano-oikeus laajennettaisiin koskemaan myös kuntakenttää, vaikka HE:ssä rahankeräyslain 5 §:n 4 momentin alussa

Yleistä: Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vammaispalvelulaki. Laki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Lailla korvattaisiin laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä laki kehitysvammaisten

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi vaarallista ainetta sisältävien rautatiekuljetusten tilapäistä säilytystä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ennaltaehkäistä

Johdanto Perustuslakivaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta asiantuntijalausuntoa otsikossa mainituista hallituksen esityksistä koskien maakuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta. Kuntaliiton lausunnossa on otettu huomioon Eduskunnan sosiaali- ja