Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arpajaislain muutoksista, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Rahapelitoiminnan tuoton järjestäminen valtion talousarviossa Hallituksen esityksessä arpajaislain muuttamiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi

Me kuntaliitossa kiitämme mahdollisuudesta lausua lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävästä lainsäädäntö esityksistä. Pidämme esityksen tavoitteita lääkehuollon kustannusten kohtuullistamisen ja hintakilpailun vahvistamisen osalta kannatettavina. Kannatamme biologisten lääkkeiden

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua. Lausuttavana olevan asetuksen asetuksenantovaltuus perustuu terveydenhuoltolain 23 §:n, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä asioista, jotka on sisällytettävä opiskeluterveydenhuoltoon, lasten ja nuorten

Kuntaliitto pitää tärkeänä mahdollisuutta antaa lausunto kyseiseen hallituksen esitykseen. Lausunto on annettu pyynnön mukaisesti lausuntopalveluun. Vastaukset lausuntopalvelun kysymyksiin 1. Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi

Yleiset huomiot Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä. Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että automaattista päätöksentekoa mahdollisestaan lainsäädännössä ja että kunnat ovat lainsäädännön piirissä. Kuntaliiton näkemyksen mukaan hallintolakiin (434/2003) esitetyt

Hallituksen esityksen mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille vuoden 2025 alussa. Kunnille siirtyisivät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2023. Ehdotuksen mukaan vuonna 2023 opiskelijakohtainen keskimääräinen yksikköhinta olisi