Yleiskirje 11/80/2000, L. Eränkö, V. Valpasvuo/eg 23.3.2000

Uusi ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki ja siihen liittyvät lainmuutokset sekä ympäristönsuojeluasetus ja eräät asetusmuutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2000. Muutoksia on tehty erityisesti vesi-, jäte-, naapuruus-suhde- ja terveydensuojelulakiin. Ilmansuojelu-, meluntorjunta- ja ympäristölupamenettelylaki sekä asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä on kumottu.

Keskeisiä uudistuksia ovat yhtenäinen ympäristölupa ja yhtenäiset valvontakeinot. Uudistuksella ei ole tarkoitus kiristää ympäristönsuojelun tasoa. Yhtenäisillä säännöksillä voidaan kuitenkin tehostaa ympäristön pilaantumisen ehkäisyä. Luvanvaraisuus säilyy pääosin aikaisempaa lain-säädäntöä vastaavana. Suurimmat vanhat laitokset joutuvat hakemaan uuden lain mukaisen ympäristöluvan tietyssä siirtymäaikataulussa. Pienemmät luvanvaraiset vanhat laitokset antavat toiminnastaan ilmoituksen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tällainen laitos voi joutua hakemaan uutta ympäristölupaa, jos toiminta ei täytä uuden lain vaatimuksia olennaisilta osin. Valtion uusina lupaviranomaisina toimivat kolme ympäristölupavirastoa. Vesioikeudet on lakkautettu. Ympäristölupia käsitellään edelleen myös alueellisissa ympäristökeskuksissa ja kunnissa. Valtion ja kunnan toimivallan jako lupien käsittelyssä jää lähes ennalleen.

 

Muutoksia kuntien ympäristönsuojeluhallintoon on tarkasteltu Kuntaliiton yleiskirjeessä 25.2.2000 no 9/80/2000 ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymistä yleiskirjeessä 29.2.20¬00 no 10/80/200¬0.

 

LIITTEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
Eräät lainmuutokset (88/2000 - 112/200)
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) ja eräät asetusmuutokset 
(170/2000 - 173/2000)

 

TIEDOKSI 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset
Ympäristöministeriö
Alueelliset ympäristökeskukset
Maakuntien liitot  

Lisätietoja:

Ympäristölakimies Leena Eränkö, puh. (09) 771 2554
Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo, puh. (09) 771 2558

Tags