Yleiskirje 18/80/2010, U. Hurmeranta/eg, 8.10.2010

Laki tulvariskien hallinnasta koskee merkittävien tulvariskien hallinnan suunnittelua

Kunnat vastaavat merkittävien hulevesitulvien suunnittelusta

 

Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista. Tulvariskien hallintaa koskeva laki (620/2010) on tullut voimaan 30.6.2010 ja valtioneuvoston asetus (659/2010) 7.7.2010. Laki koskee vesistö-, merenranta – ja hulevesitulvien hallinnan suunnittelua. Vesistö- ja merenrannikkotulvien osalta suunnitteluvastuu on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskuksella) ja hulevesitulvien osalta kunnalla.

 

Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmat. Merkittävyyden määrittelystä on laissa omat säännöksensä. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee esittää tulvariskien hallinnantavoitteet ja toimenpiteet, joilla nämä pyritään saavuttamaan. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä etusijajärjestystä. Suunnitelmaan liittyy lisäksi mm. kuvaus toiminnasta tulvan uhatessa ja tulvan aikana. Valtion ja kuntien sekä aluekehitysviranomaisten on otettava toiminnassaan soveltuvin osin huomioon hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta päätetään erikseen.

 

Hulevesitulvien osalta kunta vastaa tulvariskien hallintasuunnittelutyön organisoinnista ja vastaa mahdollisen suunnitelman laatimisesta sekä hyväksyy tulvariskienhallintasuunnitelman. Lakiehdotuksen valmistelun aikana arvioitiin, että lain tarkoittamia varsinaisia hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmia olisi tarpeen laatia ainoastaan yksittäisiin kohteisiin muutamissa kunnissa. Laki kuitenkin edellyttää, että kaikki kunnat suorittavat hulevesitulvien tulvariskien alustavan arvioinnin ja nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2011 mennessä. Alustava arviointi suoritetaan lähinnä olemassa olevien tietojen perustella. Kunnan nimeämille merkittäville tulvariskialueille on laadittava tulvakartat 22.12.2013 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2015 mennessä. Tulvariskien hallintaa koskeva laki määrää ELY-keskusten antamaan kunnalle asiantuntija-apua suunnittelutyöhön. Kunta hyväksyy hulevesitulvia koskeva hallintasuunnitelman.

Tämä yleiskirje pyydetään toimittamaan kuntien pelastuslaitoksille.
 
Yleiskirjeeseen liitetyssä muistiossa on nostettu tarkemmin esiin joitakin lain sisältöön liittyviä kohtia ja kunnan tehtäviä.

 

Lisätietoja:
Ulla Hurmeranta, puh. 09 7712539
Kirsi Rontu, puh. 09 7712559

 

Lait
Tulvariskien hallintaa koskeva laki (620/2010)
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)

Liite 
Muistio 15.10.2010

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen  
varatoimitusjohtaja

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Tagit