Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille.

Hallintolain muutokset oikaisuvaatimuksen käsittelystä ja asiavirheen korjaamisesta sekä hallintolainkäyttölain ja asiointilain muutokset Oikaisumenettely Hallintolakiin (434/2003) on otettu uusi oikaisuvaatimusmenettelyä sääntelevä 7 a luku, jonka tarkoituksena on yleislakina ohjata

Kunnat ja kuntayhtymät ovat perinteisesti ohjeistaneet hankintatoimintaansa hyväksymällä kunnan/kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet, joissa annetaan yleiset toimintaohjeet asianomaisten hankintayksiköiden hankintatoiminnoille. Suomen Kuntaliitto on viimeksi vuonna 2007 julkaissut suosituksen kuntien

Hankintalainsäädäntö muuttuu eräiltä osin 1.6.2010 lukien. Muutos koskee sekä yleistä hankintalakia (Laki julkisista hankinnoista, 348/2007), että erityisalojen hankintalakia (Laki vesi- ja energiahuollon, ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista, 349/2007). Tasavallan presidentti

Työterveyshuoltolain 7 §:ää on muutettu niin, että työterveyshuollon palvelujen tuottajat voivat hankkia työterveyshuoltoon kuuluvia laboratorio- ja kuvantamispalveluita, kliinisfysiologisia tutkimuksia sekä kliinisiä neurofysiologisia tutkimuksia myös kunnallisen sairaanhoitopiirin

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2009 yleiskirjeistä. ----------- Härmed sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunförbunds cirkulär under 2009. SUOMEN KUNTALIITTO FINLANDS KOMMUNFÖRBUND Jyrki Laurinmäki hallintojohtaja administrativ direktör Jarmo