Yleiskirje 7/80/2010, Leena Eränkö/eg, 22.3.2010

Merenkulun ympäristönsuojelulaki voimaan 1.1.2010

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelmat.

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) on tullut voimaan 1.1.2010 ja asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010) 5.2.2010. Lain 9 luvun mukaisen huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä, muiden satamien jätehuoltosuunnitelmat hyväksyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Merenkulun ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty tarkemmin alusjätteiden vastaanottojärjestelyistä huvivenesatamassa ja jätehuoltosuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä.

 

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on merkittävä huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma sen hyväksymisen jälkeen ympäristönsuojelulain mukaiseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Sataman pitäjälle on lähetettävä ote rekisteriin tehdystä merkinnästä.

 

Lain 13 §:n 1 momentin mukaan kunnalle lain mukaan kuuluvista viranomaistehtävistä voidaan periä maksu, jonka perusteen on soveltuvin osin vastattava valtion maksuperustelakia. Kunnalle perittävän maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa. Onkin syytä pikimmiten valmistella ja viedä hyväksyttäväksi merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisen huvivenesataman jätehuoltosuunnitelman hyväksymistä koskeva taksamääräys.

 

Lain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo erityisesti huvivenesatamien jätehuoltoa ja huviveneistä peräisin olevien jätteiden vastaanottoa.

 

Lisätietoja:
Leena Eränkö, puh. (09) 771 2554, 050 563 5967 
Vesa Valpasvuo, puh. (09) 771 2558, 050 594 1786

 

Lait: 
Merenkulun ympäristönsuojelulaki   
Asetus merenkulun ympäristönsuojelusta 

 

Liitteet: 
1. Muistio uuden lain keskeisestä sisällöstä
2. Merenkulun ympäristönsuojelusta annetun asetuksen perustelumuistio

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen  
varatoimitusjohtaja

 

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Tagit