Kyösti Värrin blogi 22.4.2020

Lukiokoulutuksen kuudes etäopetusviikko menossa

Opetus- ja koulutussektori on muun yhteiskunnan tavoin ollut poikkeusolosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Lukiokoulutuksessa on meneillään jo kuudes etäopetus- ja -opiskeluviikko. Osa lukioista siirtyi etäopetukseen valtioneuvoston maanantai-iltapäivällä 16.3. tekemien linjausten jälkeen, osa jo ennen.

Aluehallintovirastot antoivat tiistaina 17.3.2020 määräykset sulkea oppilaitokset tartuntatautilain 58 §:n nojalla 18.3.2020 lukien. Tällöin kuitenkin siirtymä etäopetukseen oli lukiokoulutuksessa jo hyvää vauhtia menossa. Esimerkiksi kymmenestä suurimmasta lukiokoulutuksen järjestäjästä seitsemän oli siirtänyt lukionsa pääosin etäopetukseen maanantaina 16.3. Pelkästään noiden seitsemän järjestäjän päätöksillä neljäsosa Suomen lukiolaisista oli etäopetuksessa jo ennen valtioneuvoston maanantaisia linjauksia. Alueellisesti esimerkiksi Kanta-Hämeessä jo 66 prosenttia lukiolaisista oli tuolloin etäopetuksessa.

Lukioiden siirtyminen etäopetukseen oli lähtenyt voimallisemmin liikkeelle, kun Ylioppilastutkintolautakunta ilmoitti perjantaina 13.3. aikaistavansa kevään kaksi viimeistä ylioppilastutkintokoetta viimeiseltä koeviikolta edelliselle viikolle. Näin Ylioppilastutkintolautakunta pyrki kokelaiden edun nimissä varmistamaan ylioppilastutkinnon kokeiden mahdollisimman häiriöttömän toteutuksen virusepidemian edetessäkin. Tällöin myös lukiot alkoivat siirtää ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita etäopetukseen pyrkiessään varmistamaan yo-kokeiden toteutuksen paikallisesti.

Valtioneuvoston linjaus 16.3. ja aluehallintovirastojen määräykset 17.3. olivat lukiokoulutuksen osalta siten enää vauhdittamassa siirtymistä etäopetukseen. Siirtymä oli alkanut jo koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten omilla ennakoivilla päätöksillä. Keskeisenä tekijänä oli halu huolehtia kevään yliopilastutkinnon kokeiden toteutuksesta.

Usea tekijä vaikutti onnistumiseen

Lukioiden nopea ja joustava siirtymä etäopetukseen oli mahdollinen myös siksi, että lukioissa on kokemusta digitaalisista oppimisympäristöistä. Digitaalinen ylioppilastutkinto, lukioiden monipuolistuneet pedagogiset ratkaisut sekä lukioiden kokemus verkko-opinnoista opintotarjonnan monipuolistamiseksi ovat olleet tärkeitä.

On myös huomattava, että lukiosäädökset jo lähtökohtaisesti mahdollistavat sen, että opetusta voidaan antaa koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena. Lisäksi lukiolaki rajaa selkeästi opiskelijan oikeuden maksuttomaan ateriaan nuorten lukiokoulutuksessa päiviin, jolloin edellytetään opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.

Valtioneuvosto rajasi valmiuslain nojalla antamillaan asetuksilla 126/2020 (17.3.2020) ja 191/2020 (6.4.2020) lukiokoulutuksen järjestäjän velvollisuutta järjestää opetusta ja opintojen ohjausta oppilaitoksessa annettavana opetuksena. Samoin säädettiin mahdollisuus poiketa lähiopetuksen mitoitusta koskevista säännöksistä.

Yleensä koulutuksen järjestäjät ovat tehneet etäopetukseen siirtymisestä muutokset lukuvuosisuunnitelmaan (lukiolaki 13 §). Se on ollut tyypillinen tapa kirjata muuttuneet opetusjärjestelyt. Lukiolain 40 §:n vaatimus turvallisesta opiskeluympäristöstähän on säilynyt entisellään.

Katse kääntynyt eteenpäin

Lukioiden siirtymä etäopetukseen sujui nopeasta muutosaikataulusta huolimatta hyvin. Nyt toiminta on alkanut jo vakiintua ja löytää omia uomiaan. Alkuviikkoina eniten keskustelua on syntynyt opiskelijoiden työmäärän mitoituksesta.  Opiskelun edetessä palautekyselyt ja oppilaitosten sisäiset keskustelut ovat varmasti auttaneet mitoittamaan opiskelijan työmäärää sopivaksi ja kohtuulliseksi.

Lukiokoulutuksessa on valmius jatkaa etäopetuksessa lukuvuoden loppuun saakka. Lukiot ovat kohdanneet paljon haasteita, mutta paljon on opittukin. Koronaepidemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat vahvistaneet etäopetus- ja -opiskeluvalmiuksia lukioissa. On erinomaisen hyvä, että Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi poikkeusolojen vaikutuksia koulutuksen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Kevään aikana on lisääntynyt pohdinta, miten kevään ylioppilaita voidaan juhlia pandemiarajoitusten aikana. Rajoituksiin kuuluu muun muassa ravintoloiden sulkeminen toukokuun loppuun saakka. Lukiot ja abiturientit ovat toivoneet yhteistä linjausta ja suositusta ylioppilas- ja valmistujaisjuhlista. Kun aluehallintovirastot tekivät 8.4.2020 jatkopäätökset oppilaitosten tilojen sulkemisesta ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä, antoivat koulutuksen järjestäjien edustajat suosituksensa kevään 2020 valmistujais- ja ylioppilasjuhlista. Näyttää siltä, että suosituksiin ollaan laajasti tyytyväisiä ja lukiot ottavat ne paikallisten olosuhteiden mukaan hyvin huomioon.

 

Lukiokoulutuksen pääasiallinen järjestämistapa ma 16.3.2020: 10 suurinta lukiokoulutuksen järjestäjää

 

Kirjoittaja

Kirjoittaja on lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @KyostiVarri