Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntalain (410/2015) kokonaistarkastelun seurauksena (HE 242/2020 vp) kuntalain kunnan taloutta, hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä on muutettu. Laki kuntalain muuttamisesta (419/2021) on tullut voimaan 26.5.2021. Osa muutoksista tulee voimaan myöhemmin, ks. jäljempänä

Huomiot valmistelun rahoituksen määräytymisperusteisiin a) Hyvinvointialueiden valmistelun rahoituksen määräytymisperusteet Kuntaliitto pitää avustuksen kokonaismäärää täysin riittämättömänä kattamaan kustannukset, jotka syntyvät väliaikaisten valmistelutoimielimien tehtävistä ja hyvinvointialueen

Kuntayhtymien toimielimiin valitaan kuntien valtuustojen toimikauden alkaessa uudet jäsenet. Tässä yleiskirjeessä käsitellään kuntayhtymän toimielinten jäsenten valintaan vaikuttavia seikkoja, lähinnä vaalikelpoisuutta ja poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista valinnoissa. Yleiskirjeessä 8

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Kuntaliitto on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Kuntaliitto on ollut aiheesta kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa (lausunto 8.6.2020) ja antanut kirjallisen lausunnon sekä

Sanna Marinin hallituksen finanssipolitiikan linja kasvattaa julkisia menoja Koronapandemian aikana Sanna Marinin hallitus on tukenut talouden kokonaiskysyntää ja ehkäissyt rajoitustoimien negatiivisia vaikutuksia useilla eri tavoilla. Tuet kunnille, yrityksille ja kotitalouksille, julkisen talouden

Sanna Marinin hallituksen finanssipolitiikan linja kasvattaa julkisia menoja Koronapandemian aikana Sanna Marinin hallitus on tukenut talouden kokonaiskysyntää ja ehkäissyt rajoitustoimien negatiivisia vaikutuksia useilla eri tavoilla. Tuet kunnille, yrityksille ja kotitalouksille, julkisen talouden

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa Taiteen edistämiskeskuksesta ja sen yhteydessä olevista luottamuselimistä tehdystä arvioinnista ja siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista. Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua arvioinnista. Lausuntopyynnössä pyydetään vastaamaan erityisesti

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ympäristövaliokunnalle. Direktiiviin tavoitteet puhtaiden ajoneuvojen lisäämisestä julkisissa hankinnoissa ovat kannatettavia. Direktiivin ja lakiesityksen vaatimukset ovat kuitenkin hankintayksiköille tiukat Suomen olosuhteisiin ja haastavia

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta liikennejaostolle. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12) on tärkeä edistysaskel Suomessa. Selonteko muodostaa kokonaisuutena hyvän pohjan asian jatkokehittämiselle. Selonteko on varsin yleisellä strategisella tasolla