Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti (päättynyt 2019)

HUOM! Projekti on päättynyt 31.12.2019

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä käynnistyi toukokuussa 2017 projekti, joka nosti esiin opetus- ja kulttuuripalvelujen roolia ja merkitystä tulevaisuuden kunnassa. Kuntaliiton Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektilla tähdättiin sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen. Tavoitteena oli vahvistaa ja auttaa ymmärtämään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sivistys- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus oli merkittävä myös kunnan elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden edistämisessä. Projektilla oli tarkoitus auttaa ja ohjata kuntia hyödyntämään sivistyspalveluihin liittyvää osaamista monipuolisesti tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Projektin taustalla oli myös opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyskunta -yhteistyöryhmän sekä Lasten ja perheiden palvelujen (LAPE)  muutosohjelman tavoitteet ja työskentely.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sivistyspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut limittyvät toisiinsa monin tavoin ja palvelujen väliltä löytyy runsaasti yhdyspintoja. Tulevaisuudessa näillä yhdyspinnoilla työskennellään yhteistyössä kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön onnistumisella on suora yhteys asiakaspalvelun laatuun. Sote-uudistukseen liittyvä yhdyspintatyö on projektin lähiajan painopiste ja siinä toimitaan yhteistyössä Kuntaliiton muiden hankkeiden kanssa. Tavoitteena on auttaa ja tukea kuntia yhdyspintojen tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä.

Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektin tavoitteiksi asetettiin:

  • Tulevaisuuden kunnan roolit kirkastuvat ja ymmärrys sivistyspalvelujen vaikutuksesta eri rooleissa lisääntyy.
  • Kunnat saavat tukea strategiatyöhönsä ja omien vahvuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen sivistyspalvelujen näkökulmasta.
  • Kunnan ja maakunnan välisille yhdyspinnoille löydetään toimivia yhteistyökäytäntöjä.
  • Opetus- ja kulttuuritoimen asiantuntijuus ja kunnissa oleva arjen tieto välittyy valtakunnallisten uudistusten valmisteluun.
  • Opetus- ja kulttuuripalvelut -yksikkö on vahvasti mukana Tulevaisuuden kunta (Kunnat 2021) muutosohjelmassa.

Projekti ajoittui vuosille 2017-2019. Kunnille tarjottavan tuen muotoja kehitettiin kuntien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työssä hyödynnettiin Kuntaliiton olemassa olevia verkostoja.

Työn painopisteet voidaan tiivistää seuraavasti

1. Tulevaisuuden sivistyskunnan strategiatyö

2. Maakunta-uudistukseen liittyvä muutos ja yhdyspinnat

3. Yhteistyön vahvistaminen ja asiantuntijatiedon hyödyntäminen

Projektissa käytiin vuoropuhelua kuntien kanssa ja kuntakentän näkemyksiä vietiin Kuntaliiton toimijoiden kautta OKM:n Sivistyskunta -yhteistyöryhmälle, LAPE-työhön ja parlamentaarisen työryhmän työskentelyyn.

Materiaalit

Mitä valtuutetun tulee tietää sivistyskunnasta? Kuntaliiton infopaketti valtuutetuille.

Sivistyskunta palveluksessasi -video
Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan sivistyskunnasta? Onko sivistyskunta utopiaa vai jokapäiväisiä palveluja eri-ikäisille?

Yhteenveto kuntien sivistysjohdolle tehdystä kyselystä koskien lasten ja perheiden palveluiden valmistelua sote- ja maakuntauudistuksessa 

Muistio: Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattori-palvelut sote- ja maakuntauudistuksessa 

Tulevaisuuden sivistyskunta

Askeleita SISOTE-yhteistyön käynnistämiseen

Kunnan ja maakunnan yhdyspinnat SISOTE - yhteistyössä

Blogit ja podcastit

Onko sivistyskunta utopiaa, höttöpuhetta vai realismia? 
Projektipäällikkö Irmeli Myllymäki 7.9.2018

Pistetäänpä SISOTE-yhteistyö liikkeelle! 
Irmeli Myllymäki 24.1.2018

Sivistyskuntaa rakentamassa - yhteistyötä yhdyspinnoilla
Projektipäällikkö Irmeli Myllymäki 19.6.2017

Tulevaisuuden kunta -podcast
Lohjan kaupungin hyvinvointijohtaja Katri Kalske ja Valkeakosken kaupungin sivistysjohtaja Markku Valkamo keskustelevat Terhi Päivärinnan johdolla sivistyskunnan tulevaisuuden haasteista.

tags