Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä käynnistyi toukokuussa 2017 projekti, joka nostaa esiin opetus- ja kulttuuripalvelujen roolia ja merkitystä tulevaisuuden kunnassa. Kuntaliiton Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektilla tähdätään sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa ja auttaa ymmärtämään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Sivistys- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus on merkittävä myös kunnan elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden edistämisessä. Projektilla on tarkoitus auttaa ja ohjata kuntia hyödyntämään sivistyspalveluihin liittyvää osaamista monipuolisesti tulevaisuuden kunnan rakentamisessa.

Projektin taustalla on myös opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyskunta -yhteistyöryhmän sekä Lasten ja perheiden palvelujen (LAPE)  muutosohjelman tavoitteet ja työskentely.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sivistyspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut limittyvät toisiinsa monin tavoin ja palvelujen väliltä löytyy runsaasti yhdyspintoja. Tulevaisuudessa näillä yhdyspinnoilla työskennellään yhteistyössä kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön onnistumisella on suora yhteys asiakaspalvelun laatuun. Sote-uudistukseen liittyvä yhdyspintatyö on projektin lähiajan painopiste ja siinä toimitaan yhteistyössä Kuntaliiton muiden hankkeiden kanssa. Tavoitteena on auttaa ja tukea kuntia yhdyspintojen tunnistamisessa ja ratkaisujen löytämisessä.

Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektin tavoitteiksi on asetettu

  • Tulevaisuuden kunnan roolit kirkastuvat ja ymmärrys sivistyspalvelujen vaikutuksesta eri rooleissa lisääntyy.
  • Kunnat saavat tukea strategiatyöhönsä ja omien vahvuuksien löytämiseen ja hyödyntämiseen sivistyspalvelujen näkökulmasta.
  • Kunnan ja maakunnan välisille yhdyspinnoille löydetään toimivia yhteistyökäytäntöjä.
  • Opetus- ja kulttuuritoimen asiantuntijuus ja kunnissa oleva arjen tieto välittyy valtakunnallisten uudistusten valmisteluun.
  • Opetus- ja kulttuuripalvelut -yksikkö on vahvasti mukana Tulevaisuuden kunta (Kunnat 2021) muutosohjelmassa.

Projekti ajoittuu vuosille 2017-2019. Kunnille tarjottavan tuen muotoja kehitetään kuntien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työssä hyödynnetään Kuntaliiton olemassa olevia verkostoja.

Työn painopisteet voidaan tiivistää seuraavasti

1. Tulevaisuuden sivistyskunnan strategiatyö

2. Maakunta-uudistukseen liittyvä muutos ja yhdyspinnat

3. Yhteistyön vahvistaminen ja asiantuntijatiedon hyödyntäminen

Projektissa käydään vuoropuhelua kuntien kanssa ja kuntakentän näkemyksiä tuodaan Kuntaliiton toimijoiden kautta OKM:n Sivistyskunta -yhteistyöryhmälle, LAPE-työhön ja parlamentaarisen työryhmän työskentelyyn.

Mitä valtuutetun tulee tietää sivistyskunnasta? Kuntaliiton infopaketti valtuutetuille.

Sivistyskunta palveluksessasi -video
Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan sivistyskunnasta? Onko sivistyskunta utopiaa vai jokapäiväisiä palveluja eri-ikäisille?

Tulevaisuuden kunta -podcast
Lohjan kaupungin hyvinvointijohtaja Katri Kalske ja Valkeakosken kaupungin sivistysjohtaja Markku Valkamo keskustelevat Terhi Päivärinnan johdolla sivistyskunnan tulevaisuuden haasteista.

Irmeli Myllymäki

Etunimi
Irmeli
Sukunimi
Myllymäki
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2053
Vastuualueet
  • Sivistystoimen kehittämistyö
  • Sivistysjohdon työn tukeminen ja koulutus
  • Sivistystoimen yhteistyö ja yhdyspinnat (esim SISOTE, LAPE)
  • Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti
  • Koulutus palveluna -projekti (KOPA)
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri
tags