Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntasektori suhtautuu tehtyyn mietintöön kriittisesti. Kunnat arvioivat, että tehtyjen lainsäädännön tarkistusehdotusten negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten palveluihin sekä elinkustannuksiin ovat merkittävät ja pysyvät. Esitetyt lainsäädännön muutokset vaikeuttaisivat

Ehdotuksessa esitetään, että asetuksella säädettäisiin koulujakelutuesta lukukausien sijaan lukuvuosikohtaisesti eli asetus koskisi lukuvuotta 2019-2019. Lisäksi asetusehtouksella laajennettaisiin hedelmä- ja vihannestuotteita koskevan kohderyhmää kattamaan myös päiväkodeissa ja esiopetuksessa

Kuntaliitto pitää tärkeänä sitä, että lainsäädännön päivittämiseen on ryhdytty ja että säädösvalmistelun pohjaksi koottiin laajapohjaisen ohjausryhmän näkemys. Kuntaliitolla on ollut edustaja ohjausryhmässä. Kuntaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu raporttiluonnoksesta seuraavaa: Korvauksen

Asiantuntijalausunto asetus muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehityksestä Euroopan unionissa - vaikutukset Suomessa Viite: LVM071:00/2018, LVM/1731/03/2018 Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tietojen vapaan liikkuvuuden kehityksestä Euroopan unionissa ja mitä vaikutuksia

Rahoitusperiaatteen toteutuminen maakunnassa Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan pitävänsä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa maakuntien rahoituksen korottamista koskevaa erityissääntelyä yhä perustuslain kannalta ongelmallisena. Perustuslakivaliokunnan mukaan rahoituksen korottamista