Ulla Karvo 15.11.2021

Valtuuskuntien luottamushenkilöiden tapaaminen - tieto on valtaa ja asiallinen tieto on ylivaltaa

Marraskuun alkupuolella Kuntaliitto järjesti etäkokouksena International forum -nimeä kantavan tilaisuuden. International forum on nykyään useamman kerran vuodessa pidettävä kokous, jossa kokoontuvat Euroopan alueiden komitean, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin sekä kattojärjestömme CEMR:n Suomen valtuuskunnat. Kuntaliiton KV- ja EU tiimi vastaa näiden elinten koordinointi- ja järjestelytehtävistä. Valtuuskuntien edustajat ovat EU- ja KV-asioista kiinnostuneita luottamushenkilöitä eri puolilta Suomea.

Tällä kertaa valtuuskuntien yhteisessä kokouksessa kuultiin EU puheenjohtajamaa Slovenian suurlähettiläs Skrtn puheenvuoro maan kaudelleen asettamien painopisteiden toteutumisesta. Suurlähettiläs totesi, että pienelle maalle järjestelyt ovat aina raskaampi taakka kuin suurille jäsenmaille, mutta kunnianhimon tasossa ei ole tingitty. EU:n talouden elpyminen ja palautuminen ovat olleet tärkeimpinä Slovenian asialistalla, unohtamatta oikeusvaltioperiaatettatai eurooppalaisia arvoja. Nämä valikoituivat myös kokouksemme päätemaksi.

Pääpuhujaksi kutsuttiin kansanedustaja, Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja, Merja Kyllönen, esitti erittäin perusteellisen alustuksen. Sitä seuranneessa paneelikeskustelussa olivat mukana edustajat kaikista isännöimistämme valtuuskunnista.

Puhuttaessa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta jäsenmaissa nousi paneelin puheenvuoroissa esille vahvasti kansalaisten ja paikallistason vaikuttamisen mahdollisuudet. Niin kauan, kun kansalaisvaikuttamisen ja opposition toimintamahdollisuuksia ei ole tukahdutettu, voidaan saada muutoksia aikaan. Oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen yksi tärkeä kulmakivi on juuri kansalaisten mahdollisuus kyseenalaistaa mielivaltaiset päätökset ja haastaa vallanpitäjät itsenäisissä tuomioistuimissa.

Euroopan unionin tasolla keinot oikeusvaltioperiaatetta murentavien maiden suhteen ovat kahdenlaisia; artikla 7:n mukainen jäsenvaltion äänioikeuden menetys tai EU-rahoituksen jäädyttäminen. Ensin mainittu edellyttää yksimielistä päätöstä, joten sen läpi meneminen ei ole todennäköistä. Rahoituksen jäädytys on uusi keino ja sen heikkoutena on, että se olisi käytettävissä, jos rahojen kohdentamisessa epäillään olevan väärinkäytöstä. Väline ei anna yleistä mandaattia puuttua esim. jäsenmaiden epädemokraattisiin toimiin.

EU:n komissio on nyt odottavalla kannalla, koska Unkari ja Puola ovat valittaneet EU tuomioistuimeen mahdollisuudesta EU rahoituksen jäädyttämiseen. Komissio ei ole halunnut ryhtyä toimenpiteisiin ennen tuomioistuimen päätöstä, vaikka Euroopan parlamentti on tiukasti vaatinut toimia oikeusvaltioperiaatteen ja yhteisten arvojen suojelemiseksi.

EU:n epäyhtenäisyys ei lisää unionin vaikuttavuutta ulospäin. Komission tavoite, että EU:lla olisi vahvempi rooli maailmanlaajuisesti, ei onnistu ilman yhtenäistä sisäistä rintamaa. Sisäinen eripura ja ulkoapäin tulevat sekaantumiset jäsenmaiden demokratia toimiin, lisäävät entisestään oikeusvaltioperiaatteen rapautumista.

Paneelin keskusteluissa nousi vahvasti esille myös tiedon merkitys niin sisäisessä kuin ulkoa päinkin tulevassa vaikuttamisessa. Disinformaation valta korostuu teknologian kehityksen myötä entisestään ja olisi löydettävä keinot vastustaa valheellisen tiedon valtaa. EU:ssa tulisi kehittää omaa tiedon välitystä ja markkinointia, jotta saataisiin kansalaisille uskottavaa tietoa luotettavasta lähteestä.

Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen ja eurooppalaisten arvojen kunnioittaminen on pohja sille luottamukselle, jolla EU voi toimia kaikkien jäsenmaiden, alueiden ja niiden kansalaisten hyväksi. Me olemme EU.

Ulla Karvo

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on EU-asioiden päällikkö Kuntaliitossa.

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!