Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Hallituksen esityksen mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille vuoden 2025 alussa. Kunnille siirtyisivät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2023. Ehdotuksen mukaan vuonna 2023 opiskelijakohtainen keskimääräinen yksikköhinta olisi

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme esitysluonnoksesta, jolla ehdotetaan muutettavaksi ns. voimaanpanolakia, terveydenhuoltolakia, sosiaalihuoltolakia ja kotikuntalakia. Esityksen seurauksena Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat jatkossa ylläpitää useampaa kuin yhtä

Tämä yleiskirje korvaa yleiskirjeen 15/2018. Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tässä yleiskirjeessä selostetaan kuntien vaaliviranomaisille

Yleistä Esityksen mukaan Suomeen on saapunut noin 40 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä suojelua koskevaa direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa

Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka luo pohjan kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Maankäytön ratkaisuilla kunnat edistävät

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä liittyen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamiseen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin nostamalla tulorajoja 33

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ). Lain tavoitteena olisi toteuttaa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä valtakunnallinen tietojärjestelmä. Kunnat ja maakuntien liitot velvoitettaisiin välittämään tehtävissään ja järjestelmissään syntyviä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toisessa EU- tai ETA-valtiossa, Sveitsissä tai Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun terveydenhuollon palvelun kustannusten korvausmallia niin, että rajat ylittävissä tilanteissa kustannukset korvattaisiin enintään

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta (VNS 8/2022). Kuntaliitto pitää erittäin kannatettavana, että huoltovarmuuden tilanteesta annetaan selonteko. Nyt laaditussa asiakirjassa huoltovarmuutta on tarkasteltu monipuolisesti huomioiden myös