Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Hallituksen esityksen luonnos perustuu sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen EU 2022/2560 , joka tuli voimaan 12.1.2023 ja jonka soveltaminen alkaa portaittain. Asetus liittyy pidempään erityisesti Euroopan unionin tasolla käytyyn

Uusi luonnonsuojelulaki voimaan 1.6.2023 Uusi luonnonsuojelulaki (9/2023) tulee voimaan 1.6.2023. Uudessa luonnonsuojelulaissa säilyy paljon vanhasta vuoden 1997 laista, mutta lakiin tulee myös lukuisia muutoksia sekä kokonaan uusia elementtejä. Kuntien rooli ja tehtävät säilyvät pääperiaatteiltaan

1. Yleistä ehdotuksesta ja sen tavoitteista. Oikeudenmukaisuuden ja kuntien tasapuolisen kohtelun lisääminen on sinällään kannatettava tavoite.  Sote-siirtolaskelmilla on pysyvä vaikutus kuntien valtionosuusrahoitukseen jatkossa. Tarkistuksen tarve ei johdu siitä, että kunnat olisivat tehneet

Kuntaliitto lausuu luonnoksesta seuraavan: Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimisesta. Ehdotuksen mukaan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian laatiminen aloitettaisiin viipymättä kunkin strategiakauden päättyessä. Kuntaliitto toteaa

Kommentit kohtaan 1. Suomi sopimuksen jäsenmaana Museovirasto pyytää lausuntoa Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta vuosille 2023–2028. Toimenpideohjelman tavoitteena on kuvata ja linjata Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta koskevaan sopimuksen liittyvää työtä Suomessa

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja keskittyy tässä lausunnossa tarkastelemaan asetusluonnosta lähinnä vesihuollon hankkeiden tukemisen näkökulmasta, koska kunnan rooli vesihuollossa on olennaisesti merkittävämpi kuin patojen omistajana tai ylläpitäjänä. Kuntaliitto

Kommentointipyynnön diaarinumero: VN/5408/2023 Yleisesti Kuntaliitto pitää hyvänä suosituksen toteuttamista (myös välillisistä näkökulmista) TiHL:ssa (Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019)) määriteltyjen tietoturvallisuusvaatimusten toteuttamisen tukemiseksi sekä Julkri