Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Ehdotetuilla säännöksillä toimeenpantaisiin ja täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston puitteiden vahvistamisesta kriittisten raaka-aineiden turvatun ja kestävän tarjonnan varmistamiseksi ja asetusten (EU) N:o 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 ja (EU) 2019/1020 muuttamisesta antaman

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista. Lailla täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevaa asetusta. Samalla kumottaisiin laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua jakeluinfratukiasetuksen muutosluonnoksesta. Kuntaliitto pitää tärkeänä energiasiirtymän toteuttamista kustannustehokkaasti, teknologianeutraalisti ja markkinaehtoisesti. Liikennesektorilla EU-tason säädöksiä ei aina ole laadittu teknologianeutraalisti

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain 40 a § ja ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Rakentamislakiin esitetyllä muutoksella asumiseksi katsottaisiin vähintään neljän viikon oleskelu. Asumista olisi myös asunnon

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta. Lisäksi ehdotetaan muutettavan lakia ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin koskien ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin

Tältä sivulta löytyy Kuntaliiton lausuntoluonnos Työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentamista koskevan korvauksen laskemisesta. Lausunto tulee jättää 5.8. Tutustu lausuntopyyntöön lausuntopalvelussa. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa Kuntaliiton lausuntoon lähettämällä kommentteja 1.8

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja kiinnittää huomiota erityisesti alla mainittuihin asioihin: (Valmiit kysymykset lausuntopohjassa) Millaista sidosryhmäyhteistyötä tulisi tehdä toimeenpanon aikana (yhteistyötahot, yhteistyön muoto ja fokus)? Avoimet, kuntaerityisyyden huomioivat

Yleisiä huomioita esitysluonnoksesta Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kuntaliitto kiittää myös suosituksen mukaisesta lausuntoajasta: kuuden viikon lausuntoaika antaa

Kuntaliitto kiittää ns. jakeluinfra-asetuksen lausuntomahdollisuudesta. 1. Uudistettu laki liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Kuntaliitolla ei ole lausuttavaa tältä osin. Kuntaliitto kuitenkin toteaa, että maksupäätteiden lisääminen pikalatauspisteille