Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Suomen Kuntaliitto ry on yhdessä tekijänoikeusjärjestöjen Kopiosto ry:n ja Sanasto ry:n (jäljempänä yhteisesti myös tekijänoikeusjärjestöt) kanssa laatinut suositussopimuksen (jäljempänä sopimus) kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kaupunkien/kuntien kirjastojen ja näiden yhteenliittymien

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta. Lain tavoitteet puhtaiden ajoneuvojen lisäämisestä julkisissa hankinnoissa ovat kannatettavia. Vaatimukset ovat kuitenkin julkisille hankintayksiköille monin paikoin tiukat lähivuosien osalta, sillä markkinat

Asia: VN/22906/2020 Työryhmä toivoo vapaata palautetta tunnistamiinsa tunnistamistaan teemoista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä. 1. Onko muistiossa tunnistettu digitalisaation edistämisen kannalta keskeiset teemat lainsäädännön näkökulmasta? - 2. Onko jokin teema jäänyt kokonaan tunnistamatta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ns. tuntijakoasetukseen sekä perusopetusasetukseen esitettävistä muutoksista. Pääministeri Sanna Marin linjasi budjettiriihessä 1.9.2022, että B1-kielen opetusta perusopetuksessa lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla (vvt), joka osoitetaan

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arpajaislain muutoksista, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Rahapelitoiminnan tuoton järjestäminen valtion talousarviossa Hallituksen esityksessä arpajaislain muuttamiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi

Me kuntaliitossa kiitämme mahdollisuudesta lausua lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävästä lainsäädäntö esityksistä. Pidämme esityksen tavoitteita lääkehuollon kustannusten kohtuullistamisen ja hintakilpailun vahvistamisen osalta kannatettavina. Kannatamme biologisten lääkkeiden

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua. Lausuttavana olevan asetuksen asetuksenantovaltuus perustuu terveydenhuoltolain 23 §:n, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä asioista, jotka on sisällytettävä opiskeluterveydenhuoltoon, lasten ja nuorten

Kuntaliitto pitää tärkeänä mahdollisuutta antaa lausunto kyseiseen hallituksen esitykseen. Lausunto on annettu pyynnön mukaisesti lausuntopalveluun. Vastaukset lausuntopalvelun kysymyksiin 1. Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi