Tiedote, 

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto tiedottavat

Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus 2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hankkeelle ja Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminnalle

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatun-nustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille joka toinen vuosi. Valtiovarainministeriön yhteistyökumppaneita Demokratiatunnustuksen myöntämisessä ovat oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Vuoden 2019 tunnustuksen erityisenä teemana on osallisuuden edistäminen. 
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero jakoi Demokratiatunnustukset toimijoille valtakunnallisessa Demokratiapäivässä 9.10.2019 keskustakirjasto Oodissa Helsingissä.

Demokratian kulmakiviä ovat jokaisen ihmisen oikeus ilmaista vapaasti mielipiteen-sä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen

Demokratiatunnustuksen tavoitteena on kiinnittää huomiota julkisen hallinnon avoimuuteen ja myös kannustaa julkista hallintoa ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon kuntalaisten ja kansalaisten osallistumistarpeet. 

Ehdotuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten ehdotettu toimintatapa, toimintamalli, käytäntö tai prosessi 

  • edistää osallisuutta ja mitä uutta se tuo aiempaan toimintatapaan verrattuna, 
  • miten se on vahvistanut osallistuneiden kokemusta osallisuudesta, 
  • mitä uutta osallisuus on luonut laajemman osallistumisen ja (kokemus)asiantuntijuuden kautta tai
  • mitä konkreettisia tuloksia ja lisäarvoa uudella toimintatavalla on saatu aikaan. 

Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 18 ehdotusta tunnustuksen saajaksi. Tunnustusten saajat valitsi tehtävään nimetty raati, johon kuuluivat valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg, oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ja Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU) -hanke 

AKU-hankkeen päätoteuttajana toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin. Yhteiskunnallisesti merkittävänä voidaan pitää sitä, että hanke käsittelee erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta. 

Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki 

Merkittävä osallisuuden muoto AKU-hankkeessa on asunnottomuustyön kokemusasiantuntijuus. Keskeistä hankkeessa on valtion toimijoiden ja hankekaupunkien yhteistyö asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Hankkeessa vahvistetaan kokemusasiantuntijuutta ja asiakasosallistumista sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Oppilaitosyhteistyössä on vahvistettu valmistuvien sosiaalialan ammattilaisten osaamista. Hankkeessa on myös kehitetty yhteistyöverkoston kanssa Suomen ensimmäinen asumissosiaalisen työn opintokokonaisuus Lahden ammattikorkeakouluun. 

Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta 

Kaupunkilaisten osallisuutta edistämään on palkattu seitsemän stadiluotsia. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa. Toiminta on alkanut vuonna 2017. 

Stadiluotsit rakentavat siltoja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välille
 
Stadiluotsien toiminta on lisännyt sellaisten väestöryhmien osallisuutta, joiden tavoittaminen muilla tavoin saattaa olla vaikeaa.Stadiluotsien päätyönä on rakentaa siltoja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välille sekä auttaa ihmisiä osallistumisessa ja vaikuttamisessa. Hanke vastaa tunnistettuun yhteiskunnalliseen tarpeeseen siitä, että tarvitaan välittäjiä luotsaamaan ihmisiä palvelujen ja osallistumismahdollisuuksien äärelle. 

Stadiluotsit käyvät säännöllisesti paikan päällä tapaamassa eri ryhmiä ja tukevat näitä vaikuttamisen eri teemoissa. Stadiluotsit opastavat myös paikallisten tapahtumien ja muun omaehtoisen toiminnan järjestämisessä. Idea stadiluotsitoimintatavasta on alun perin lähtöisin kaupunkilaisilta itseltään ja Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään toimintaa pitkäjännitteisesti ja vakaasti. 

Viranomaistaholle myönnettävä Avoimen hallinnon Demokratiatunnustus jaet-tiin nyt neljättä kertaa. Vuonna 2020 on vuorossa oikeusministeriön Demokratiapalkinto, joka myönnetään kansalaisyhteiskuntaa edustavalle taholle.

Lisätietoja
Valtiovarainministeriö, Avoin hallinto –hanke
neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, puh. 02955 30171
sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Oikeusministeriö
yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348
erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, puh. 02951 50416
sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi

Kuntaliitto
erityisasiantuntija Päivi Kurikka, puh. 050 301 9068
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista