YLEISKIRJE 1.6.2021

Yleiskirjeet

Kuntalain (410/2015) kokonaistarkastelun seurauksena (HE 242/2020 vp) kuntalain kunnan taloutta, hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä on muutettu. Laki kuntalain muuttamisesta (419/2021) on tullut voimaan 26.5.2021. Osa muutoksista tulee voimaan myöhemmin, ks. jäljempänä selostetut lainsiirtymäsäännökset.

Eduskunta on hyväksynyt lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta. Laki on vahvistettu 13.12.2001. Tällä lailla muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3. päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 7 a §, joka koskee lasten päivähoidon

Yleiskirje 6/80/2001, 13.2.2001, A. Valli-Lintu/eg Eduskunta hyväksyi vesihuoltolain 11.12.2000 ja laki tulee voimaan 1.3.2001 lukien. Vesihuollolla tarkoitetaan laissa talousveden toimittamista sekä jäteveden ja hule- ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsittelyä. Vesihuoltolakia