Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Uusi lastensuojelulaki (417/2007) ja siihen liittyvät kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain, nimilain ja hallinto-oikeuslain muutokset tulevat voimaan 1.1.2008. Tähän kokonaisuuteen liittyvä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muutos tulee voimaan 1.8.2008. ​Kyseessä on

Kotikuntalain maahanmuuttoa koskevaa 4 §:n säännöstä on muutettu. Muutoksella täsmennetään maahanmuuttajan kotikunnan ja asuinpaikan määräytymisen perusteita. Myös opiskelutarkoituksessa maahan muuttavilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillä on tietyissä tapauksissa mahdollisuus saada kotikunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetusta on muutettu siten, että ajokorttitodistuksesta voidaan periä enintään 38 euron suuruinen maksu asiakasmaksuna. Asetuksen muutos tulee voimaan 1.8.2007. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja on tarkoitus korottaa vuoden 2008

Kuntien rakennejärjestelyissä eräänä vaihtoehtona tulee kysymykseen toimintojen yhtiöittäminen. Yhtiöitettäessä kuntien toimintoja tai kiinteistöjä tulisi kiinnittää huomiota osakeyhtiöitä perustettaessa eräisiin seikkoihin, kuten uuteen tilintarkastuslakiin, eläkevakuuttamiseen

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta (223/2007) tuli voimaan 1.4.2007. Uusi voimaan tullut laki kumoaa lain julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä (802/1993). Yhteispalvelun merkitys on huomioitu myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Puitelain 12

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) muutosten keskeisinä tavoitteina on tonttitarjonnan turvaaminen asuntotuotannon tarpeisiin, kaavaprosessin joustavoittaminen sekä muutoksenhausta aiheutuvan viiveen vähentäminen kaavoituksessa ja rakennuslupamenettelyssä

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä vireillä on useita kuntaliitoksia ja niiden selvityshankkeita. Kuntajaossa tapahtuvat muutokset edellyttävät myös päätöstä kunnanvaakunasta. Yleensä vaakunasta sovitaan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa eli