Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme esitysluonnoksesta, jolla ehdotetaan muutettavaksi ns. voimaanpanolakia, terveydenhuoltolakia, sosiaalihuoltolakia ja kotikuntalakia. Esityksen seurauksena Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueet voisivat jatkossa ylläpitää useampaa kuin yhtä

Tämä yleiskirje korvaa yleiskirjeen 15/2018. Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tässä yleiskirjeessä selostetaan kuntien vaaliviranomaisille

Yleistä Esityksen mukaan Suomeen on saapunut noin 40 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä suojelua koskevaa direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa

Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka luo pohjan kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Maankäytön ratkaisuilla kunnat edistävät

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä liittyen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamiseen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin nostamalla tulorajoja 33

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksesta varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä. Kuntaliiton lausunto annettu lausuntopalvelussa annetun rakenteen mukaisena. Päiväkotitoiminnan harjoittamista koskevan lupahakemuksen sisällöstä säädetään

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ). Lain tavoitteena olisi toteuttaa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä valtakunnallinen tietojärjestelmä. Kunnat ja maakuntien liitot velvoitettaisiin välittämään tehtävissään ja järjestelmissään syntyviä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toisessa EU- tai ETA-valtiossa, Sveitsissä tai Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun terveydenhuollon palvelun kustannusten korvausmallia niin, että rajat ylittävissä tilanteissa kustannukset korvattaisiin enintään

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta (VNS 8/2022). Kuntaliitto pitää erittäin kannatettavana, että huoltovarmuuden tilanteesta annetaan selonteko. Nyt laaditussa asiakirjassa huoltovarmuutta on tarkasteltu monipuolisesti huomioiden myös

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta. Kuntaliitto toteaa, että sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen suunnitelmallisesti opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on hyvä ja kannatettava tavoite. Kuntaliitto muistuttaa, että

Kuntaliitto katsoo, että esitetty ilmoittajan suojelua koskeva sääntely on tarpeellista ja toteutuessaan edesauttaa osaltaan läpinäkyvyyden lisääntymistä ja sitä kautta edistää myös korruption torjuntaa eri organisaatioissa kuten esimerkiksi kunnissa. Lakiesityksen mukainen ilmoituskanavan

Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka luo pohjan kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Maankäytön ratkaisuilla kunnat edistävät

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeiksi. Kuntaliitto on antanut laajemman lausunnon esitysluonnoksesta 19.5.2022 oikeusministeriölle. Kuntaliitto toteaa, että kunnilla on