Yleiskirjeet ja lausunnot

Täältä löydät Kuntaliiton yleiskirjeet ja lausunnot. Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton ohjeita ja suosituksia kunnille ja kuntayhtymille. Lausunnot ovat kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Kuntaliitto ei ota kantaa esityksen yksityiskohtaiseen sisältöön, mutta toteaa, että on kuntienkin ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustyön kannalta myönteistä, että biomassan kestävälle energiakäytölle luodaan yhtenäiset ja hyväksyttävät kriteerit

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kuntouttavasta työtoiminnasta tarkentamalla kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lakiin esitetään lisättäväksi myös kuntouttavan työtoiminnan sisällön määrittelyä koskeva säännös. Lakiesityksen mukaan

Lausuttavana olevalla asetuksella säädetään valmiuslain (1552/2011) 88 §:n 3 kohdan ja 109 §:n 2 momentin mukaisista velvollisuuksien rajoituksista. Asetusehdotuksen 2 §:ssä esitetään, että kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kuntouttavasta työtoiminnasta tarkentamalla kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyä. Lakiin esitetään lisättäväksi myös kuntouttavan työtoiminnan sisällön määrittelyä koskeva säännös. Lakiesityksen mukaan

Yleistä Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuonna 2013 voimaan tulleen lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (jatkossa vanhuspalvelulaki) palvelutarpeen arviointia koskevaa 15§:ää sekä henkilöstöä koskevaa 20§:ää. Ehdotusten

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua kyseessä olevien lakien muutosesityksistä. Alla olevien otsikkojen pykälät viittaavat energiatehokkuuslakiin (jäljempänä ”lakiluonnos”). Muita lakeja koskevat huomiot ovat kohdassa ”Muut kuin energiatehokkuuslaki”. Yleisenä huomiona Kuntaliitto arvioi

Lakimuutoksessa tieliikennelakiin sisällytetään kotihoidon pysäköintiä koskevat säännökset. Kotihoidon työntekijöille säädettäisiin mahdollisuus poiketa pysäköinnin rajoituksista Manner-Suomen kunnissa kunnan katuverkolla. Kunta voisi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen kotihoidon työntekijälle

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua alla mainituista lainmuutoksista. Sähkömarkkinalaki Sähkön toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuodesta 2028 vuoteen 2036 niillä verkonhaltijoilla, joiden keskijänniteverkon kaapelointiaste on ollut enintään 60 % vuoden