Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuolemasta ilmoittaminen, kuoleman toteaminen ja kuolleen hautaaminen Tällä lakiesityksellä toteutetaan perustuslakivaliokunnan vaatimus, että kuoleman toteamisesta säädetään lailla. Esityksen mukaan kuolemantapauksesta olisi ilmoitettava vainajaa hoitaneelle lääkärille tai terveydenhuollon

Yleistä Hallituksen esitys koskee elintarvikelain kokonaisuudistusta, johon on liitetty terveydensuojelulain valvontamaksujen laajamittainen uudistaminen. Tavoitteena on kattaa viranomaisvalvonnan kulut kattavammin toimijoilta perittävillä maksuilla. Lisäksi on tarkoituksena edistää kuntien

Yleistä Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on, että ennen pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Hallitus on 5.6.2020 antanut eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen HE 88/2020 vp, joka sisältää tukipaketin kunnille sekä hallituksen esityksen HE 90/2020 vp laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta. Kyseisten esitysten perusteella

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajakaistarakentamisen tuesta. Laajakaistarakentamisen tukeminen valtion varoista mahdollistettaisiin alueilla, joilla nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole. Laki huomioisi myös taajamien ongelmat. Tukea voitaisiin myöntää nopeiden

Kuntaliitto kannattaa lakiesitystä, jolla pyritään hillitsemään koronaviruksen leviämistä kohdennetuin, yhteiskunnan toiminnot vähemmän rajoittavin toimin. Covid-19-tartuntaketjujen katkaisua tehostava tietojärjestelmä (jäljemmin ”sovellus”) käyttöönotto tässä tarkoituksessa kuitenkin sisältää

Lausunnon jaottelu noudattaa lausuntopalvelun lausuntokohtien rakennetta. Kuntaliitto lausuu ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta seuraavaa: Jätelain pykälät ja pykäläkohtaiset perustelut Yleiset säännökset (Luku 1) Kuntaliitto