Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) 15.12.2021 julkistetun luonnoksen johdosta laaditusta U-kirjeestä. Yleisiä huomioita 55-valmiuspaketista Kuntaliitto kannattaa kunnianhimoista ja kustannustehokasta energia- ja ilmastotyötä, jolla tuetaan myös

Muodostaako ehdotettava asiakastietolaki ja lääkemääräyslaki lääkityslistan osalta selkeän, yhdenmukaisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden? Perustele vastauksesi. Ei Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevan sääntelyn selkeyttämisen tavoitetta tukisi, että kaikki

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia että kotoutumisen edistämisestä annettua lakia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen johdosta. Lisäksi hyvinvointialueille esitetään säädettäväksi uusi tehtävä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18505/2021 Suomen Kuntaliitto ry, jäljempänä Kuntaliitto, kiittää mahdollisuudesta kommentoida esitystä. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että asiakokonaisuus nostetaan esille kansallisella tasolla huomioiden kaikki asianosaiset. Täydentyvän julkisen hallinnon

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nuorisolakia. Esityksessä muutettaisiin valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä sekä selkeytettäisiin

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Kuntaliitto katsoo, että tulevana lukuvuonna 2022-2023 on tarkoituksenmukaista varautua koronavirusepidemiaan ja näin ollen säätää oikeudesta poiketa perusopetuslain mukaisesta opetuksen järjestämisvelvollisuudesta ml. säädetyistä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Kuntaliitto pitää tärkeänä, että ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa on huomioitu paikallisuuden merkitys sekä kuntien rooli ihmisoikeusasioiden toteutuksessa

Kuntaliitto arvioi lausunnossaan valiokunnan pyynnön mukaisesti Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat sekä seurannan haasteet -tutkimusraportin johtopäätöksiä ja suosituksia. Kuntaliitto laajentaa lausuntoaan lisäksi koskemaan tutkimuksen käsittelemiä rahavirtoja, palveluiden

Kuntaliitto arvioi lausunnossaan jaoston pyynnön mukaisesti Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat sekä seurannan haasteet -tutkimusraportin rahavirtojen kuvausta ja valtion talousarviotietojen kohdentumisen selkeyttä. Kuntaliitto laajentaa lausuntoaan näiden lisäksi koskemaan

Kuntaliitto ottaa lausunnossaan valiokunnan pyynnön mukaisesti kantaa Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelurakenne, rahavirrat sekä seurannan haasteet -tutkimusraportin johtopäätöksiin ja suosituksiin, mutta laajentaa lausuntoaan johtopäätösten ulkopuolelle mm. raportissa käytettyyn luokitteluun