Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Suomen Kuntaliitto ry kiittää liikenne- ja viestintävaliokuntaa kutsusta saapua kuultavaksi Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle U 2/2023 vp ja lausuu kirjelmästä seuraavaa: Yleistä Kuntaliitto pitää tarpeellisena kehittää mahdollisuuksia gigabittitason viestintäverkon tehokkaalle rakentumiselle

Lausunnonantajan lausunto Ovatko uuden koulukotikorotuksen laskuperusteet tarkoituksenmukaiset? Ei huomautettavaa. Ovatko uuden koulukotikorotuksen laskuperusteet tarkoituksenmukaiset? - Onko valtionavustusten maksatus- ja palautusrajan täsmennys tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen? Ei

Esityksen tavoitteena on rakentaa vapaaseen sivistystyöhön ensimmäinen kansallinen Opetushallituksen työkaluihin, ePerusteet-palveluun ja Koski-tietovarantoon pohjautuva osaamismerkkikokonaisuus aikuisten työelämässä tarvittaville perustaidoille. Opetushallitus määräisi sisällön ja osaamistavoitteet

Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä Kuntaliitto pitää mietinnössä esitettyjä muutostarpeita ja säännösehdotuksia maakaaren (MK) muuttamiseksi yleisesti ottaen kannatettavina. Työryhmän työssä ei kuitenkaan ole vielä pyritty hallituksen esitystä vastaavan vaikutusarvion kattavuuteen ja tarkkuuteen

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta sekä luonnokseen valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Esityksessä säädettäisiin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Hallituksen esityksen luonnos perustuu sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen EU 2022/2560 , joka tuli voimaan 12.1.2023 ja jonka soveltaminen alkaa portaittain. Asetus liittyy pidempään erityisesti Euroopan unionin tasolla käytyyn

1. Yleistä ehdotuksesta ja sen tavoitteista. Oikeudenmukaisuuden ja kuntien tasapuolisen kohtelun lisääminen on sinällään kannatettava tavoite.  Sote-siirtolaskelmilla on pysyvä vaikutus kuntien valtionosuusrahoitukseen jatkossa. Tarkistuksen tarve ei johdu siitä, että kunnat olisivat tehneet