Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kommentit kohtaan 1. Suomi sopimuksen jäsenmaana Museovirasto pyytää lausuntoa Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta vuosille 2023–2028. Toimenpideohjelman tavoitteena on kuvata ja linjata Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta koskevaan sopimuksen liittyvää työtä Suomessa

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja keskittyy tässä lausunnossa tarkastelemaan asetusluonnosta lähinnä vesihuollon hankkeiden tukemisen näkökulmasta, koska kunnan rooli vesihuollossa on olennaisesti merkittävämpi kuin patojen omistajana tai ylläpitäjänä. Kuntaliitto

Kommentointipyynnön diaarinumero: VN/5408/2023 Yleisesti Kuntaliitto pitää hyvänä suosituksen toteuttamista (myös välillisistä näkökulmista) TiHL:ssa (Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019)) määriteltyjen tietoturvallisuusvaatimusten toteuttamisen tukemiseksi sekä Julkri

Voimassa olevassa yhteishakuasetuksessa ei säädetä aloituspaikkojen määrästä. Ehdotuksella asetukseen lisättäisiin uusi 5 a §, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä päättää aloituspaikkojen määrästä eikä voi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kuntaliitto

Suomen Kuntaliitto ry kiittää ympäristövaliokuntaa kutsusta tulla kuultavaksi Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle U 120/2022 vp ja lausuu kirjelmästä seuraavaa: Yleistä Kuntaliitto pitää yli 30 vuotta sitten voimaan tulleen yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista tarpeellisena. Uudistuksessa

Ympäristövaliokunta pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä Korkotukilain uudistamiseksi. ARA-tuotannon jatkuvuus ja sosiaalisten vuokra-asuntojen riittävä tarjonta kasvuseuduilla heijastuu myös hyvinvointialueiden toimintaan. Pitkän korkotukilainan korkojen tukeminen on jäämässä uudistuksen myötä

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua 15.12.2022 julkistetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös) laadittua U-kirjettä. Yhteentoimivuus vaatii toiminnan

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa -selonteosta (jäljempänä ”KISS2030”). Yleistä Kuntaliitto pitää kansallista ilmastonmuutokseen

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Samalla on tarkoitus kumota voimassa oleva saman

Komission ehdotuksen pääasiallinen sisältö Euroopan komissio on antanut 15.11.2022 ehdotuksen de minimis- asetuksen muuttamisesta. Komission ehdotus perustuu muun muassa valtiontukisääntöjen toimivuustarkastukseen, jonka tarkoituksena on ollut arvioida voimassa olevien valtiontukisääntöjen